понедельник, 11 апреля 2011 г.

ბუმბულის სახლი /რომანი/ ჯანრი გოგეშვილი | AT HOME FROM FEATHERING /Novel/ Janri Gogeshvili
გაგრძელება _ფანჯარა მეხუთე


anu kvercxujredi erTimeores SeuerTdeba, es is SeerTeba gaxlavT, romel processac ganayofierebas uwodeben. magram me vfiqrob...…- igi kvlav gaitaca Tavisi satkivaris provocirebam.
duCmanelma, TiTqos dro ixelTa:
_ Cveneuli genetikuri banki, mxolod keTilSobilur miznebs anu SvilTa moSenebis instituts emasaxureba. Cvens laboratoriaSi usiyvarulod Casaxva ar xdeba, roca bunebriv SemTxvevaSi, SesaZloa, or moZule subieqtis seqsualuri Serwymis safuZvelze gaCndes pirovneba. CvenTan ki, bunebriv sasicocxlo pirobebTan daprogramirebul garemoSi xdeba sagangebod SerCeul spermatozoidisa da kvercxujredis sasiyvarulo provocireba da surogat dedis anu inkubatoris saSvilosnoSi ganTavseba da...…
aq, ki veRar moiTmina bandom da ifeTqa…
_ da CanasaxSive SegyavT ucxo ujredebi, raTa surnelovani kosmetikuri saSualebebis dasamzadeblad Sesaferisi embrioni miiRoT!…-da sruliad alalad SesZaxa: _ me Tqven bioeTikis tribunals gadagcemT!
vamexi gvarianad SekrTa:
_ ara, amas nu izamT, miTxariT ramdeni gnebavT da...…_ duCmanels sizmarSi ukve, naRdad ar egona Tavi da sjeroda, rom saerTaSoriso, sagadasaxado inspeqciasTan hqonda saqme.
bandom mis kidev ufro dasaSineblad gamoRebul ujridan ”mobiluri” amoiRo da daZabuli xmiT warmosTqva:
_ aSkaraa, obieqtze sastikad irRveva bioeTikis normebi.
da uceb, gizisgan mesiji movida. sadac mocemuli iyo sabanko angariSi, romelzec Tamex duCmanels oc wuTSi unda daesva oci milioni evro, xolo Tavad bando iqaurobas oc wuTSi unda gacloda. man ki Tavisi gamamtyunebeli verdiqtis dasruleba naCqarevad ganizraxa da meqanikurad gagrZela:
_ strasburgis noloTxi, Tormeti, oriaTas-erTi konvenciis damatebiTi oqmi adamianis organoebisa da qsovilebis gadanergvis Sesaxeb gvauwyebs, rom cocxali donorisagan organos an qsovilis aReba dasaSvebia mxolod recipientis samkurnalod, rodesac Sesabamisi organos an qsovilis miReba ar aris SesaZlebeli gardacvlili adamianisagan an ar arsebobs Sesabamisi efeqtis mqone mkurnalobis alternatiuli meTodi! xom CaswvdiT, xom gaiTaviseT?.. _ mere ise Sexeda, TiTqos TavSi Caukakunao, ubrZana Tavisi ”specmobiluri” moemarjvebina da fulis gadaricxva Sesabamis angariSze aiZula. amasobaSi marjved Seimosa, mZinare klaras mosiyvarule mzeriT gamoemSvidoba da nadirTa kvalis asaxvevad tye-RreSi SeZenili alRosa da unaris wyalobiT Tamex duCmanelis ”samflobelo” uCumrad datova.
_ kubo, kubo daakaveT!.. _ daretianebuliviT luluRebda Tamex duCmaneli.


შამპო-ბარის კლიენტურა 

ulumbom pampulas Tavis bunagSi miagno, sistinac iqve iyo RamenaTevi da namTvralevi.pampula Cveulebisamebr ”skaipSi” erToboda. ulumbos danaxvaze gvarianad dafrTxa, misulmac gonze mosvla ar daacala da dahyvira:
_ im biWs ra uyves?..
_ vin biWs?!.. _ nanatri “GREEN CARD”-is maZiebels mazuTisfrad Seferil saxe wamiT gauSeSda.
_ gecodineba, Sen xom sistinas suteniori xar!…_ iqve, divanze migdebul qalze mianiSna.
_ me Tamo mqvia...…_ Zil-RviZilSi gaaprotesta qalma.
_ parodiaa, sistina Tamo gaxda, pampula suteniori, jandabas Tqveni Tavi, amas ra unda velaparako… Sen, Sen gafrTxileb! is biWi gizis ZmisSvilia, Tanac gvaris erTaderTi gamgrZelebeli, jer gizim ar icis, ”Sampo-barSi” rom apirebda Semovlas, hoda, wadi da im Sous menejers moaxsene, Tu biWs rame dauSaves...
_ me iq, vin ras mekiTxeba?! RamiT, gaTbobis saqme mabaria.…
_ vin biWs, me vicnob?!-TiTqos Sefxizlda sistina, divanze wamojda, _ garbenSi monawileobda, erTi guSin Sampanuris auzSi CaixrCo, mec kinaRam Camiyolia, SemTxveviT gadavrCi…_ da TiTqos Tvalebi daaWyita…_ulumbo, Seen?! Cvens gogoebs magrad evasebaT Seni kabebi! kiuskaSi Seni fotoebic iyo da iseTi rameebi ewera, marTla ase eSiniaT kacebs Seni?! _ eSmakurad SeaCerda.
_ xom xedav?..…_ Semcbar pampulas Tavi mianeba ulumbom.
_ uuh, amas Cemic eSinia,-axiTxiTda sistina, _ miT ufro, axla, Sampo-barSi pirveli gamtyuebeli rom gavxdi.…
-sainteresoa, mainc ras warmoadgens eg Seni Sampo?-saxeze lmobiereba gamoesaxa da gogos gverdiT miujda.
-viTomc ar ici, am bolo dros xom sul Seni kabebi TamaSdeba.…
-mitomac mainteresebs.
internetis meSveobiT mokvleuli hqonda, fondi ”hidroTerapiis sikeTe”,  rogorc ”Sampo-bari” iusticiis saministros mier damtkicebul oficialur dokumentebSi moixsenieboda, gua grotelisa da misi sazRvagareTeli partnioris vinme klara vecbanis dafuZnebuli iyo. sareklamo klipebic hqonda nanaxi, sadac SoubiznesSi motivtive momRerlebi ”hidroTerapiis sikeTes” umRerodnen, xolo bikinebis amara darCenili gogoebi am sikeTes Taviseburi cekvebiT ganasaxierebdnen.…
isic icoda, ”gamajansaRebel kompleqsSi” originalurad CamontaJebuli gasarTobi saxli, Tavisi restoran-kazinoTi, saunaTi, Sampo-SxapebiT da misaTanebiT egreT wodebuli elituri axalgazrdobis ”egzotikur” gasarTobs warmoadgenda, sadac sxvadasxva TamaSebis Sedegad dawyvilebulebs mZafri pikanturi Tavgadasavlebi elodaT.…
_ viTomc ar ici?!… yvela gadareulia am mZafr SegrZnebebze,…_ sistina areulad laparakobda,-zogjer iseT qorfa gogos moiyvanen, mec ki Semecodeba, magram ras izam, vinmes rom gamovesarClo, Tavs wavageb, CemisTanebi TamaSis gamxureblad undaT, Torem kacebi qorfebs etanebian.…- sistina areulad laparakobda,-visac Seni kaba ergo, zogs gaumarTla kidec, fuli iSoves, mag saqmisTvisac janmrTeli gogoebi undaT, me ki, ise var narkotikebisgan gaJRenTili, ubralod magari gamocdileba maqvs, rame rom damemarTos, arc aravin momikiTxavs da imitom maCereben. amanac aitexa, grinqardi unda movigo da amerikaSi wagiyvano, mgoni matyuebs, axla CemiT Wams purs da vWirdebi.…
_ maS, visac Cemi kaba ergo, gaumarTla?! _ sevdianad Cailaparaka ulumbom.
_ aba,  ra, zogma aTiaTasi dolaric ki iSova!
_ dedobis unars, rom wagarTmeven esaa gamarTleba?!…
_ vis rad unda eg Seni dedoba! cxovreba moswrebazea. vis gavuCino Svili am gamodebilebul pampulas Tu im nabiWvrebs, Signeulobaze rom aaqvT tvini mibmuli. verafriT moxerxda Cemi Sxamiani minarevebisgan gawmenda, Torem... da bolos kargi daqaliviT gamoutyda, _ ara, uli, me im gogos sulac ar vicnobdi, iseTs xom Sampo-barSi ver Semoityueb, hoda grotim gvibrZana, es kaba-kostiumi, mag bumbulas SeasaReTo, viRac SemkveTi iTxovda Turme, hoda… es raa, me yovel garbenze gamudmebuli riskis qveS var, an mixval finiSTan, an ara. fsiqopatebi zogjer rom gamogvenTebian, Tu mTavr Sadrevnamde ver midi da iq Carigebul kuboebidan erT-erTSi Cawola da damalva ver moaswari, SeiZleba dagewios da gaggudos... erTxel, kuboSic Semomixtnen giJebi, dacvis biWebi rom ara, daRupuli iyo Cemi saqme. mere amis gamo mTeli dacva erTi kvira ufasod mxmarobda. egaa, CemisTana gamxurebeli jer ver ipoves, iseT rameebs Cavdivar, gogoebsac ki sxvanairi mada mosdiT!…_ igi ucabedad mxiarulad akiskisda.…
ulumbo erTxans sevdianad usmenda, mere xelCanTidan ratis fotosuraTi amoiRo, uCvena da hkiTxa:
_ am dReebSi es biWi xom arsad ginaxavs?..
sistina frTxilad daaCerda suraTs.
_ sadRac ki myavs nanaxi, oRond am dReebSi ara,…_ wynarad warmoTqva man da sanaxevrod monitorisken mocqiral pampulas gaxeda. isic umal mobrunda, ulumbos mier misken miSverili foto naCqarevad gadaamowma.
_ ara, ara! _ da Taviseburad daamSvida, gizis mTeli qalaqi pativs scems, mis ZmisSvils vin ras gaubedavda?! an Tqven, qalbatono ulumbo, vin ar icis, netaris qali rom xarT.…
_ qali ki ara, meuRle!-RimiliT Seepasuxa igi,  _ oRond, umisodac vaxerxeb Tavis dacvas.…
_ egec viciT, _ fexze wamodga pampula, _ rac Tqven, amas winaT, simgitaras dRe daayareT...… amboben isterikaSia Cavardnili da...…-sicili autyda, sistinac umal ahyva.
_ qalTan veRar midis, im ambis mere aRar udgeba, SiSveli qalis danaxvaze ki Tavze xelebi waivlo da iseTi wivili atexa...…_sistina lamis CabJirda…
_ im biWze Tu rames gaigeb, Sematyobine!…_ ulumbom CanTidan asdolariani amoiRo, im Jinian sicilSi gasacodavebul sistinas muxlebze daugdo da iqaurobas gaecala.
Tavis manqanaSi Cajda da gizis daukavSirda.
_ unda SexvdeT, aucilebeli saqme maqvs,…_ gaupirda misalmebis Semdeg, mere ver moiTmina da aRlevebulma hkiTxa,-rati xom ar gamoCenila?
_ ram gagaxsena, Sen xom ar ginaxavs?!.. _ CaZiebiT hkiTxa man.
_ Sexvedrisas getyvi, xom ici?…_ miaxvedra, xom ici, SeiZleba gvismeneno.…
Sexvedra oc wuTSi Sedga,  gzispiras gaCerebul manqanebidan gadmosulebma erTurTi moikiTxes da trotuars fexiT gauyvnen.
gizi aRelvebuli Canda, SigadaSig cisken gaaparebda mzeras… da SexvedrisTanave TiTqos wasasvlelad emzadeboda.
_ eg Seni moSurne, seqsualuri giJobis wyalobiT, Tavis partniorTn erTad gvarianad gamoTayvanda. Cvingi saerTod gaiTiSa, cota Cvenc mivexmareT, amboben duCmanelic veraa Tavis motorzeo...…_ niSnismogebiT Seatyobina.
_ ho, gazeTebma aitaces, depresiaSia da wamdauwum gahyviris; gafrinda, kubo Cemi milionebiT gafrinda, daiWireTo!…
gizis gaeRima,…
_ im kubos daWera mec Zalian minda, ratis gamogoneba iyo, safren aparats kubos ieri misca, xom ici, exerxeba egeTi rameebi da ver davuSale, Taviseburi saRadao eqsperimenti unda gamosuliyo. yvelaferi kargad midioda, magram duCmanelis dacvidan erTma nabiWvarma esrola da raRac dauziana. mainc ifrina, SemTxveviT momitingeebTan dafrinda, imaTac Tavisi ifiqres da televizorSi naxavdi, am mTavrobis gasvenebis scenebi rom gaiTamaSes.…rati iqiken gaqanda, saxlidan, raRac oras metrSi xdeboda eg ambavi. magram uecrad qarborbalam amovarda, biWma safrenSi Caxtoma ki moaswro, Tavisi premia, milioni eguleboda Sig, mgoni Zravac aamuSava, magram qarbobolam imZlavra da masTan erTad gaitaca.…
_ raebs miyvebi?! _ ganawyenda ulumbo.
_ simarTles, Sen xom sul simarTles iTxov Cemgan, arvis mouyve, Tumc, bevri nabodvarad CaTvlis, magram CvenTan yvelafers beWdaven da Cvenebma rom waikiTxon… TavianTi Svilis ambavi, kargad ician, umal mixvdebian, raRac SarSi rom gaeba. me imediT var, niWieri biWia da, vfiqrob, am ambidan gamoZvreba. Tanac saukeTeso programisti muSaobs safren aparatTan dasakavSireblad.
ulumbos ratis bavSvobisdroindeli faTerakebi gaaxsenda da igrZno, gizi, simarTles eubneboda.
_ RmerTo Cemo, arada!…_ ulumbom aRar icoda, ra eTqva.
_ Seni daqali daamSvide, mitovebulad ar igrZnos Tavi,… dabrunebisTanave miTxra, Zalian magari gogo gavicani, saqorwino mogzaurobaSi minda waviyvano da milioni mWirdebao. xom ici, mamamisTan ar aris ise axlos, rogorc CemTan.Cemebs vuTxari garkveuli xniT Tavis saqmeze baltiispireTSi gafrinda da male SegexmianebaT meTqi. imedi maqvs male gamoCndeba, Torem...…_gizi Zalian Sewuxebuli iyo, _ modi, amaze nuRa vilaparakebT, Sedegebs davelodoT. likas rac Seexeba, orientacia Seicvala, darwmunebuli iyavi SenTvis metad aRar ecleba,…_ da roca qalis ironiuli Rimili SeamCnia, gulRiad gaagrZela, _ ara, ara, me rogor davibrunebdi, ubralod xom ici, pirveli kaci viyavi magisTvis da upatronod ver mivagdeb.
_ Seni sapatrono ra unda Wirdes, televizoridan iseTi ambebi mesmis mag wyvilis Sesaxeb, rom...…_ ulumbos imis Tqma undoda, eSmaks ra unda damarTnodao.…
_ ho, zogi marTalicaa, Zlivs gavTiSeT,…-Caicina gizim,-kinaRam Seakvdnen erTmaneTs, iZulebuli viyaviT, damawynareblebi SegveS-xapunebina. mere qali Semecoda, rogorRac SevafxizleT, magram raRac fsiqologiuri vaginizmis magvari Seeyara.. mgoni koitofobiac aikida; sqesobrivi aqtis akviatebuli SiSi. is naxevradroboti TiTqos gaTiSuli iyo da mainc misken miiwevda. SefuTuli gavugzavneT duCmanels, ixveweboda, Tundac mkvdari iyos, saswrafod gadmomeciT, me mivxedavo. lika muxlebSi Camivarda, ar gamwiro, magas aRar gamakaroo. ra meqna? axla Cveni eqstraseni mkurnalobs.… gamokeTeba etyoba. inglisurad leqsebis werac daiwyo, zis kompiuterTan da...…
_ raa, likam leqsebis wera daiwyo?-ulumbos raRac eniSna.
_ ho, mkurnalobis meTodia aseTi, poeturi masaJi, anu, rogorc me veZaxi, leqsoTerapia. maestro iseTi marjve vinmea, SeiZleba male qaliSviloba daubrunos da...…
_ Sen ra, geli mogels icnob?! _ ulumbos uneblieT loyebi Seefakla.
_ visTvis mogels da visTvis nant natris; didi virtuozia, gansakuTrebiT martoxela qalebis gulTmisani. axla likac martoxelaa da,…_ gizi uceb gafrTxilda, _ Sen ra, maestro mogelis klienti xom ar xar? oRond simarTle miTxari, rogorc Sen iTxov Cemgan, geficebi arvis vetyvi, miTxari da mec gagimxel!…_ da awrialebul ulumbos, rom Sexeda sicili veRar Seikava.
_ ho, ho, kargi,…Tavs viqcev, Tanac inglisurs vsawavlob, ase ufro kargad viTviseb,…_ ar Seitexa qalma.
_ oo, yovlisSemZle bando, Tavad mouxel-Tebeli ulumboc gaxveula Seni poeturi masaJis xlarTebSi!…_ Cumad SeiZaxa kacma da gaocebad qceul qals loyaze megobrulad akoca.
_ is juja?! RmerTo Cemo!…_ ulumbo alalad gamxiarulda.
_ ho, magram CvenSi darCes, klienturas nu daufrTxob, rafirinebuli sulis arsebaa, nurc Sen gaumxel, misi vinaoba rom ici, gaagrZele inglisuris swavla. egrea, sxva epoqaa, axla internetia Cveni mesaidumle,…- mis xmas sevda Seepara,-unda wvide, bodiSs gixdi, ho, SesaZloa, me netarTan gadavfrinde, rames xom ar damabareb?
_ Soreul mdumarebaSi ukeTesad SevigrZnobT erTmaneTs!…_ gamomwvevad, magram RimiliT miugo.
_ marTlac ucnaurebi xarT,…_ gizi gulTbilad gamoemSvidoba da Tavis manqanisken wavida.
ulumbom uneblieT zecas axeda da ucnauri SegrZneba daeufla, TiTqos sadRac cis sirRmeSi sabedaseul bumbulis saxls mohkra Tvali.
mere SeamCnia, manqanaSi Camjdari gizi xelis aweviT emSvidobeboda. Tavadac dauqnia xeli da avtomobilis kari gamoaRo. mixvda, xelmocarulad grZnobda Tavs. mainc gamxiarulda, moagonda, ra xalisianad Txzavda sareklamo frazebs da kompiuterTan ganmartoeba isurva, raTa grZnobaSi Casaxuli leqsi taepebad Caemwkvrivebina,…inglisurad eTargmna, saitze daedo da ”Geli Mogeli”-is komentarsa da poetur Sepasuxebas dalodeboda.” saerTod davxurav am atelies, kidev vinmes codva, rom ar davido”,  _ gaifiqra, ”sareklamo saagentos gavxsni”, _ gadawyvita uceb, da isev mogonebebma gaityues, ise Zlier, rom SeSinda, raimes ar Sevejaxoo da manqana SeaCera. ”etyoba gadaviRale…”, _ Tvalebi milula; oci wlis winandeli epizodebi ise gaixsena, TiTqos sizmars xedavda. uceb, mobiluris zaris xma Caesma, sabeda iyo.…
_ rogor SemaSine, kidev kargi, Torem xalxis moyvanas da karis gatexvas vapirebdi,…_ Seepasuxa swrafad da TiTqos axara, _ damSviddi, SenTvis ar uRalatnia, aq sxva ambavia, moval da mogiyvebi.

ეჭვმიტანილი

megobari qveynis naCuqarma radarma qveynis sahaero sivrceSi ucnobi mfrinavi obieqti daafiqsira. hoda, wavida: dReSi 20-mde sxvadasxva mimarTulebisa da niris eqsperti mainc gamodioda ama Tu im televiziis studiaSi. warmodgenebi upiloto mzverav  TviTmfrinavidan superbombdaSenamde viTardeboda.
iyo gancxadebebi, muqara, iWvi, opoziciis kidev ufro gaaqtiureba samxedro xarjebTan dakavSirebiT. bolos,  prezidentma Seiara-Rebuli Zalebis sabrZolo mzadyofnaSi moyvana brZana, magram mzadyofnaSi mosayvani bevri arc araferi iyo. mere saalRumo qvemexidan erTi lamazad daaquxes.…morigma Worma aidga fexi, qveynis biujeti caSi gafrindao da xalxma cas miapyro Tvali. magram ciuri manana naRdad ar apirebda Camocvenas.…
bolos, gulis mosaoxeblad momitingeebma ”sahaero Tavdacvis scena gaiTamaSes”. SurduliT SeiaraRebuli ramdenime kaci, ”brZanebis” miRebisTanave moimarjvebda Surdulebs,  idumal mfrinav obieqts ”cecxls” gauxsnida. viTomdac, warsul Temebze oinbazobdnen… magram, vai, rom realobas hgavda.
erTxelac, haiharad gasrolili qva maxloblad Senobis fanjaras moxvda. fanjara Caimsxvra.… am scenam moulodnelad xalxi aRagzno da parlamentis Senobisken qaosurad daiZra. svetebTan gamwkvrivebuli momitingeebTa trafaretuli gamosvlebiT mowyenili policiac TiTqos amas eloda. hoda, wavida. marTalia, Surdulidan nasroli qviT sahaero sivrceSi farulad moxetiale aparati ver Camoagdes, magram erTmaneTs Serkinebulma mxareebma sakmao zarali ganicades. situaciis gansamuxtad saxanZro manqanebis avzebidan daZruli civi wylis nakadi namdvilad sanatreli gaxda. moqalaqeebi lanZRva-ginebiTa da wyevla-krulviT daiSalnen.…
gua grotels, romelic ramdenime sazRvarga-reTuli Jurnal-gazeTs fotomasalebs agrovebda, uceb orma niRbianma xeli Caavlo, gaaTria da Soriaxlo mdgom ”volvoSi” Setena.
SeSinebuli groteli gaocebili acecebda Tvalebs da imis axnas cdilobda, rom igi policiis Sefs piradad icnobda, rom piradad misdgan hqonda xelSeuxleblobis garantia miRebuli.
cota xans usmines, mere ki saWesTan mjdomma niRbianma gaafrTxila:
_ nu dagvRale, Cumad, gaaarkveven raRacas...
gua grotels meqanikurad gaaxsenda, visi mfarvelobis imedi unda hqonoda, visTan iyo Sekruli, visi davalebiT mstovrobda Tu jaSuSobda da TandaTanobiT damSvidda. Tanamgzavrebi xmas ar iRebdnen da manac ise daiWira Tavi,  TiTqos arxeinad iyo. magram uceb, ise, rom arc ki ugvrZnia, manqana gaCerda. xeli mxarSi Caavles, Seafxizles, Zirs gadaaTries. raRacis amoblukuneba Zlivs moaswro, sadRac ukanaliT skamze daanarcxes, zed marjved miabes da male viRacam TavSi TiTebi Caukakuna:
_ SeiZleba? _ ikiTxa mamakacma boxma xmiT.
_ ki batono, mobrZandiT,…_ morCilad Seepasuxa groteli.
_ gmadlobT, Tqveni nebarTviT Camovjdebi!…_dinjad miugo man. da grotels ase moeCvena, rom igi marTlac mis tvinSi Camojda.
mere didxans arkvevdnen, Tu visze muSaobda, cnobili fotoreportiori da koleqcioneri, ormagi agenti iyo Tu sammagi, visi miTiTebiT moaxdina Tavis sagamofeno darbazSi afeTqebebis imitaciis mowyoba Tamex duCmanelisa da misi amalis dasSineblad, ra urTierToba hqonda Cvingisa da misi asisentis gamtaceblebTan, ra icoda mfrinavi kubosa da Sig Camxtari biWis Sesaxeb... rogorc xdeba xolme, dasawyisSi grotels, viTomdac yoCaRad eWira Tavi, magram mere, roca saxeSi Semoscxes, aRar daeloda yverebSi rodis wauWerdnen xels da lamis imaze meti moyva misi saidumlo urTierTobebis Sesaxeb, vidre sinamdvileSi iyo. magram es ar ikmares da iseTi rame akadres, rom amgvari ”zewolis” kadrebs kinofilmebSic rom ar aCvenebdnen, hoda, iseT rameebs mied-moedo, iseTi xalxi daasaxela, ocdaCvidmeti weli rom yofiliyo naxevar qalaqs, imave Rames Tu ara, erT kviraSi, ”Camouvlidnen”. magram iq myofTagan viRacas iumoris grZnoba aRmoaCnda da Tqva, aman, mgoni, garekao... “zewolas” moeSvnen, Taviseburad ”dauyvaves” da sTxoves, kuboSi Camxtari biWis suraTi, rom gadaiRe, is kadri gviCvene da gagiSvebTo.…
-ho, Taimsidan damirekes, momitingeebi kubos daarbeninebeno, mivedi, magram Zlivs mivuswari, erTi kadris gadaReba Zlivs movaswari da qarborbalam gaitaca, is biWic gaiyolia, Sig rom Caxta. magram kadrze raRac gaurkveveli gamosaxulebaa, ase momeCvena, qariSxali xarxarebda, ise xarxarebda, ise xarxarebda, rom SevSindi da is kadri amovWeri da davwvi...…- luRluRebda Tvalebaxveuli.…
maSin, erTma xmadabla ixumra, albaT marTla azrze araa, Torem aseT Setenvas Stirlicic ver gauZlebdao da zewolisgan gaubedurebuli groteli axsnes, gaafrTxiles, ar gabedo, amis Sesaxeb vinmes rame ar mouyveo, Senobidan gaitanes,  avtomobilSi Casves da qalaqidan karga moSorebiT mimavali manqanidan gadmoagdes.  fotoaparati damibruneTo, undoda sacodavs eTqva, magram arc mas qonda amis Tqmis Tavi da arc arvin iyo dambrunebeli.
am dros, Tavs zemoT qarborbalam gadauqrola da sacodavs moeCvena raRac xarxariT CamosZaxa, saxeze ki gazeTi aekro. ”sareklamo ustaris” ZvelisZveli nomeri iyo. gverdebma kideebi, TiTqosda saxeze Semocxes. gazeTi Zveleburad rvagverdiani Canda, Siga gaSlili gverdi Cveulisamebr ido Sig. Tvali mohkra, Sida gverdze mis mier gadaRebuli maraos suraTi iyo dabeWdili. iqve ki, maSindeli sareklamo saagentos romeliRac redaqtoris mogonili sareklamo teqsti: ”saamod arxevs Tmis kululs maraos niavqaria...”.
damfrTxalma Zala moikriba, iqauroba mimoaTvaliera. garSemo TiTqmis aravin iyo, uceb, moeCvena, rom gazeTi xiTxiTebda. SeSinebulma misi gadagdeba scdada, magram qarma isev dauqrola da TiTqos gazeTis furcelma loyaze kvlav Semohkra kide. gzaze saswrafo daxmarebis sirenis xma gaisma, uceb niavi qarborbalad iqca,  TiTqosda “sareklamo” ustarma ixmoo, ise mieaxla mas, TiTqosda faqizad aitaca da xarxariT gaqanda zemoTken.
gua groteli sakaceze Zlivs daawvines, radgan sakacis qveS SeZromas da damalvas cdilobda. zecaSi moxarxare qarborbalas xis totebiviT gaSlil warbebs xedavda, ase egona, isini, saca iyo, badesaviT CamoiSleboda da aitacebda.…
magram ”sareklamo ustari” qarborbalas RrmulSi Sesrialda da ise, rogorc cocxal arsebas Cvevia, bumbulis divanze wamowolil ratis dedobrivi mzrunvelobiT miualersa.…
rati sxva cxovrebiT cxovrobda; garegnulad TiTqos leTargiul Zils moecva, magram gonebiT dedamiwis garSemo mogzaurobda. zRaprulad morTul bumbulis sasaxleSi sabedasTan erTad nebivrobda.
qarborbalas xorTumSi monanave kuboSi pawia Savgremani gogo fTila RrubliT erToboda; igi, egzotikur qveyanaSi mcxovrebi Raribi ojaxis meecxre Svili gaxldaT. onavarma kudbawaras ise Zalumad mouxmo, uceb movardnili qarisgan, axlomaxlo qoxmaxebi erTianad daingra, Tavad ki kiskisiT Sesrilada qarborbalas xorTumSi da Rrublis fTilaSi nebierad Cagorda.

Fფორიაქი

”Sevcode da is biWic davRupe...”, wvalobda aforiaqebuli sabeda, vinac gamudmebiT uxmobda mis Sinagan stiqiasTan Tanamoziare idumal Zalebs.…
eWvobda, rom ulumbom gaukeTa provocireba missa da ratis siyvaruls, magram imasac grZnobda, rom Sinaganad Tavad iltvoda siyvarulisken da uneblieT raibulis ”suls” Sendobasac sTxovda. RmerTs evedreboda, rom ratis misdami grZnoba ar gacieboda, sakuTar TavSi, TiTqos bolomde ver garkveuliyo, yovelive amas TiTqos pluxerias ”sulisTvis” gasagebi pirobiToba edo safuZvlad.…
Secodebis gancdiT aforiaqebuls, erTi piroba, mtanjveli survili daeufla imisa, rom ratisadmi aRZruli siyvaruli rogorme ugulebelyo, raTa ar gamxdariyo mizezi misi winsvlis Sebrkolebisa. kvlav igrZno, rom, gamoucnobi energia Tan sdevda, TiTqosda misi gamowvveva surda. bolos imasac Caswvda, rom Tavisda uneblieT misTvis, Seucnob stiqiis Sinagan procesebSi erTveboda da misTvis Seucnob ZalTa provocirebas iwvevda.
mTeli Rame borgvasa da Zil-RviZilSi gaatara, mere saRamomde eZina. gamoRviZebulma igrZno, rom ZilSi TiTqos qveynis kidemde ixetiala. gulma gareT moTareSe qarisken gauwia. mere ulumbos daureka, yurmilidan Cveulebrivi zumeris magivrad, qarborbalas simfoniis xma Caesma. qari Tavisebur naninas umReroda. ”raRac xdeba…”, gaifiqra man da Seicno, idumlad Tanamoazre Zalebi misi wadilis asrulebas eswrafvodnen.
saSvelad Sinagan stiqiasTan Tanamoazre idumal Zalebs mouxmo, raTa bediswera ratis sasikeTod Semoetrialebina, magram misi biografiidan sakuTari Tavis gariyva gauWirda.
erTxans egona, rom ratis mSoblebma da sanaTesaom masTan Sexvedra aukrZales, mere imasac fiqrobda, biWi ZalisZalad hyavdaT gamoketili da masTan ar uSvebdnen. Zalze undoda, rati moeZebna, magram rogorc ki gaaxsendeboda, rom rati asakiT lamis Svilad Seefereboda, Zala ecleboda. imedwarTmeuli binaSi Seiketa da erTxans ulumbosac ki ar ikarebda. mere TavgamodebiT loculobda, zogjer meqanikurad imeorebda, ”ufalo Semiwyales…”. bolos pluxerias saflavTan misvla mounda, raTa aforiaqebuli suli daemSvidebina. ulumbo gafrTxilebuli hyavda, arvis naxva ar minda da nuRar Semexmianebio, mis sanaxavad mosuls karic ki ar gauRo, mere Sercxva Tavis saqcielis da Tavad daureka, moubodiSa.
_ kidev kargi, Torem SesaZloa mezoblebi Semegrovebina da kari gagvetexa. damelode, cnobebi Sevkribe da...…_ ulumbos saubari aRar gaugrZelebia.
sabeda mouTmelad eloda.
ulumbo megobrulad moexvia, sabeda kidev erTxel Seecada aexsna Tavisi saqcielis mizezi.…
_ ara, ar gavnawyenebulvar, cotaTi meSinoda, magram es umniSvneloa,…- dauyvava daqalma. sTxova savarZelSi Camjdariyo da roca ”TvalebamoRamebuli” sabeda cnobismoyvared SeaCerda, gaagrZela, _ damalobanas TamaSs azri ara aqvs, usafuZvlo eWvebma rom ar dagtanjos, simarTle unda icode. vgoneb, raRac moulodneli da sabediswero ram moxda.… dawvrilebiT gavikiTxe ratis ambavi, rac gizim damimala, mis Zmakacs davafrqvevine. mere im momitingesac mivageni, vinac miwidan atacebamde ratis Tvali mohkra. ase gamodis, rom Tavis safren aparatTan erTad qarborbalam aitaca. iqneb moaxerxos,  Zravic CarTos da sadme daeSvas, imeds nu davkargavT,…_ da roca igrZno sabeda gasacodavebul iers ver malavda, xelisguli Tmaze nazad gadausva, _ Sen xom am ambis Sesavali ar ici...…_ gverdiT miujda da Seecada ufro misaxvedrad moeTxro im faTerakis Sinaarsi. nanaxi sizmari da Tavisi eWvebic gaumxila.
_ Tu ase iyo, iqneb qarbobrbalas ar gautacnia da aparati TavisiT afrinda?…_sabeda Tavisda uneburad gamococxlda.
_ mec magas vambob, magram sad daeSva esaa saintereso, am qarborbalebis bzrial-grialze imdeni fantastikuri ram wamikiTxavs da gamigonia, rom SesaZloa, mag biWma sul sxva kontinetze amohyos Tavi.…_ da mis Sesaqcevad iseT ambebs mohyva, rom male sabeda ”mitovebulad” namdvilad ar grZnobda Tavs. ukve imas fiqrobda, internetis meSveobiT rogor moeZebna Tavisi siyvaruli,…_ jerjerobiT am ambis gaxmaureba namdvilad ar ivargebs!.. _ miuxvda ulumbo, _ mis mSoblebs hgoniaT, rom gizis mivlinebiT hyavs gaSvebuli, am versiis gasamagreblad Tavadac gafrinda sazRvargareT. ase rom, unda davelodoT da ufals vevedroT, yvelaferi kargad damTavrdes.…
sabedas raibuli gaaxsenda da TavisTavad aqviTinda. mere ulumbos rCeviT damamSvidebeli abebi miiRo da iqve savarZelSi CaeZina.
ulumbos poeturi meditaciebi gaaxsenda, gaRimebuli kompiuters miujda. ”bando, ras vifiqrebdi?!”, rogorc ar unda iyos,  saintereso moazrovnea… da uneblieT bavSvurma siancem moicva. klaviaturaze inglisurad orstrofiani sasiyvarulo leqsi akrifa da saitze Seagzavna.
da erTi xniT miCumaTebuli ”Geli Mogeli-s” poeturma pasuxmac ar daayovna. ”maestro” TiTqos TanaugrZnobda, magram mianiSnebda, rom misi leqsi aragulwrfeli iyo.…
ulumbom Sesaferi komentari daurTo ”maestro ge”-s leqss,  rogorc is mas moixseniebda da uceb SeamCnia, rom striqonebSi jvaredinad ikiTxeboda ”latenturia, qarborbalas aedevneba”,  ulembo SekrTa, Semparavad gaxeda mZinare daqals, romelsac saxeze simSvide efina. ”vgoneb, lamaz sizmars xedavs”, mere ”maestro ges” leqss kidev gadaavlo Tvali. ”gizim gamafrTxila, nuTu es juja marTlac gulTmisania?!”,  da gadawyvita, arc Tavad darCeniliyo valSi: ”me gizis megobari var, Tqvens niWs da unars vafaseb, magram aRar SemiZlia Zveleburi gatacebiT gagimJRavnoT Cemi survilebi”.
”Tqven mxolod nekerCxlis megobari xarT, magram SegiZliaT CemTanac imegobroT,  mec xom im nekerCxaliviT arastandartuli var...”, miiRo pasuxi.
ulumbo SekrTa, igrZno, jujas raRac sxva Zala hqonda da SesaZlebeli xdeboda, misi garegnobisTvis yuradReba ar mieqcia.
”ara, Sevecdebi, isev Tqvens pacientad davrCe, mainteresebs, ra Seicvleba Cvens urTierTobebSi. axla ki mirCieT, Cems megobars riT vuSvelo?..”
”Tqveneuli Svela”, SesaZloa, piriqiT, mis sabediswero dabrkolebad iqces. ganmartovdiT, iloceT misTvis da zedmetad nu SeawuxebT”.
ulumbom madloba gadauxada, sabedasken miixeda, ”eklesiaSi sanTlebs davanTeb...”, gadawyvita da Seecada frTxilad emoZrava.
sabeda ki, sizmarSi qarborbalas uxmobda. ”latenturia…”, esmoda viRacis idumali xma … am arsebas, ise, rogorc kacobriobas, raRac faruli da amoucnobi samyarosken ltolva ukargavs mosvenebas”. mere, TiTqos Tvali miadevna bumbulis saxls. sadRac zesknelSi mqrolavma niavqarma Taviseburad miualersa da SesCurCula:
_ sabed, sabed, SemogevleT, mogvende, Cven mogvende...…
eCvena kviparosis xesTan, miwaze gaSlil Calaze iwva da mSobiaroba ewyeboda, Cumad wamoikvnesa kidec, magram internetiT garTul ulumbos araferi gaugia. zmanebaSi ki, sabedasTan pluxerias aCrdili daeSva, miwas fexi gausva da sTxova: ”gaaRe karibWeni Seni!..” male misi locva-vedrebiT kviparosma gaxsna Tavisi fesvebi,  ganirRva miwa da miwisqveSeTSi Cavrdnis SiSiT Sepyrobili qali ucabedad niavis mier Camotarebul bumbulis saxls CaeWida, zeciken daiwyo svla.…
mZinare savarZlidan wamodga da aivnisken gasrialda, kompiuteris ekrans miCerebulma ulumbom raRac igrZno, Tumc, mixedva daezara. aivanze uxmaurod daeSva qarborbalas TeTri sveti, sabeda nazad aitaca da gauCinarda. gazeTis furclebma alersiT Caikres mkerdSi; zed dabeWdilma sareklamo frazebma Seucnob arsebebiviT dauwyes alersi. qals egona, rom sxeuli aRar gaaCnda da uSualod mis suls ealersebodnen. sareklamo frazebs romeliRac sentecia SemouerTda, Semdgom, erTi ocdaaTsaukunovani fraTamali taepi, Zalian esiamtkbila, odnavadac ar awuxebda imaze fiqri, rom dedobis unari waarTves; an is, rom masze wlovanebiT bevrad umcrosi biWis sayvareli gaxda.…
 ...
***

Комментариев нет:

Отправить комментарий