пятница, 9 сентября 2011 г.

ბუმბულის სახლი /რომანი/ ჯანრი გოგეშვილი | AT HOME FROM FEATHERING /Novel/ Janri Gogeshvili

გაგრძელება _ფანჯარა მესამე


da qalebma niSnismogebiT gaicines.
_ ho, ho, Zalian marjved gamiswordi. bevri gamigia Senze, albaT gaxsovar?
_ ki maxsovxar, Se nabiWvaro, me rom mecxreSi viyavi, Sen mesameSi dasunsulebdi da tualetSi Sesul gogoebs Cumad rom uWyitinebodi, maSin gamogiWires.
_ ara, eg SemTxveviT moxda, niZlavi mqonda dadebuli.
_ ho, vici trusikebis ferebs adgendi, magram axla, es ar mainteresebs. gaagrZele!
_ sul es iyo.
_ is Tqvi, ra turebSi CarTvas Segpirda, Cems ateliesTan ra zraxvebi gqondaT?
_ araferi, dedaCemis suls geficebi, grotma, xendro xeiZesTan erTad turistul saagento Camoyaliba. stalinis da berias istoriul nakvalevze turebis mowyobas apirebs. hoda, Sempirda, menejerad agiyvano!…_ TiTqosada Tavmomwoned amcno man.
_ ra, ra?!.. _ sicili autyda ulumbos cnobismoyvared SeCerebul sabedas SesCivla,- gadamrevs es xalxi, xendro xeiZes xom msoflio humanist reJisorad icnobs?!
_ ho, ho ruseTSi did pativs scemen!…_ imedi mieca gakoWil simgitars, _ uli, Semiwyve xeli, Cipi mainc momeci, Sen ra dagiSavdeba, fotoebi kompiuterSi xom mainc Seyvanili gvaqvs. valSi ar dagrCebi, rasac damavaleb...…_ wamoatlikina man.
_ is kidev mesmis, ruseTSi komunistebi eklesias beladis wmindanad Seracxvas, rom sTxoven. amaT ra eSmaki SeujdaT,  Tanac,  rogorc vici, ocdaCvitmetSi mamamisi daxvrites!…_ ganagrZno qalma.
_ daica,…_ uCurCula sabedam, _ gesmis Cipi mainc momecio, ese igi, im Cipze, iseTi faruli kadrebicaa, Cveulebrivad rom ar ixsneba.…
ulumbo gairinda.
_ raRacas ki migrZnobda guli,…_fiqrmidevnebiT warmoTqva mere da gakoWils gasZaxa, _ mainc, rao, ra giTxra, ra suraTebia aseTi zed?
_ araferi iseTi, momavali gamofenisTvis agrovebda,…_ naCqarevad miugo nacemma, _ cota ucnauri kacia, mec ver gamigia, raSi ixdis aTas dolars.…
_ ki, eg aparati ufro metic Rirs, kinosac iRebs. kargi, aparats gagatan, magram Cips...…
_ ara, ara! aparati, Tu ginda, daitoveT, me Cipi momeciT, gamafrTxila, Cipi SeiZleba kompiuteris kartriderSi iyos da iq moZebneo...…_ alalad gaendo Sewyalebis momlodine. arc ki SeumCnevia sportulad Semosili qalebi ukve mis zurgs ukan rom idgnen. ulumbos xelSi modaze Sekerili mamakacis kostiumi eWira.
_ nu mevaWrebi, aqedan cocxali Tu gaxval, madloba Semomwire! _ ise mkacrad SesZaxa, rom saubriT ganebivrebuli simgitara uceb dafrTxa da TiTqosda eul simiviT wamoikvnesa,…_ xom ar ginda, gizis davureko,…_ gaafrTxila qalma.
_ ara, ara, nu gamamxel, ho kargi, erTi im grotisac, Zvel ubnelebs, mag nabiWvaris gamo rogor vawyenineb!…
_ keTili, zustad mag ubnelobis gamo Segiwyaleb,…_ daamSvida kisermoRrecili, ai, am kostiumsac gCuqni, klientma ar moakiTxa da SemomrCa, oRond ar gayido, gamudmebiT unda gecvas, iqneb kacoba Segematos.…imedia, arc im Sens Zmakacsa da guas mouyvebi am Seni gaTaxsirebis Sesaxeb,  _ gaafrTxila da daariga, _ ubralod, vecade, magram ver vipove Tqo, aq yofnis niSnad ki ai, netaris naqoni breloki waiRe, grotels momavali eqspoziciisTvis gamoadgeba!…_ da Segulebuli nivTi kostiumis jibeSi Cado.
_ ras ambob uli, tanidan ar movicileb _ Tvalebi daaWyita qalis silamaziT moxiblulma, _ oRond Sen xelebi gamixseni.
_ yvelaferi isea, erT dros, saqarTvelos dedofali Tavxed elCs mtkice uariT, magram saCuqriT rom gaistumrebda,…_ sevdanarevi RimiliT warmoTqva pistoletmomarjvebulma sabedam.
mere ulumbos mier ganTavisuflebul xelmocarul yaCaRs, romelmac maspinZlis miTiTebiT jinsis qurTuki gaiZro da kostიუmi Caicva, SenaZeni niSnismogebiT miuloca.
_ ra xania kostiumi ar mcmia...…_ gamoutyda simgitara.
_ hoda, dReidan, rogorc Sempirdi tanidan ar moicileb,…_ TiTqos dauyvava, _ Tanac Zalian gixdeba, axla ki, gamecale da am saxls axlos ar gaekaro, Tu damWirdi, me Tavad gipovi. kostiumi rom ar gagifuWdes saidanac SemoZveri, iqedan ar gagistumreb, jentlemeniviT Semosasvlelidan gadi…_ da uceb mkvaxed SesZaxa, _ swrafad, Torem avqoTdiT Seni sifaTis yurebiT!..
dasaCuqrebulma jinsis qurTuks xeli Caavlo da karisken gaZunZulda.
_ naZirala! modi, yvela Semosasvleli kari urduliT CavketoT, mere ki, albaT saketebis Secvlac momiwevs.…_ ulumbo sabedasTan erTad karisken gaemarTa, _ gzad ki gaendo, _ mere, im Cips CavuRrmavdeT, Sig, rogorc Cans, raRac sxva saidumlo imaleba, SesaZloa, romelime uCinari kadris efeqtia…
_ ki, oRond axla ara, cota unda movisveno, Torem daviRale.…_ SesCivla megobarama.
_ midi, midi, wamoweqi, amas me mivxedav.
magram SenobaSi Semosasvleli yvela kari, mainc erTad Seamowmes.
mere sabeda loginze wamowva, ulumbo ki kompiuters miujda.
baliSze Tavmidebulma sabedam uneblieT bumbulis surneli SeigrZno, amoCril bumbuls cxviriT gaeTamaSa da mixvda, Tavisi saqmianoba rarig monatreboda. Tavi Zlivs Seikava, nakeri rom ar gaerRvia da bumbulebiT saxlis keTeba ar daewyo, mere leqsis taepic wamofrinda gonebaSi, kompiuterTan ganmartoeba, misTvis axlobel saitze Sesvla mounda. keTilad gaeRima… ”cotas davisveneb da mere Sin gaval”, gaupirda sakuTar Tavs.

თეატრალიზებული გატაცება

mosaxvevTan mdgom vecxlisfer ”fordTan” ormoc wels mitanebuli, Snoiani mamakaci idga.
”gizi…”, _ SekrTa ”veluri mSveniereba”. yofil sayvarelTan Sexvedris molodinma, axalgazrduli gatacebani Seaxsena. Tumc, garegnulad ymawvilqalobidanve Tavneba gogos STabeWdilebas tovebda, sanam gizi masTan alersSi kacur Jins moiklavda, Tavisebur “wawlaobaSi”, TiTqmis erT welze meti gaatares.…
netaris siyvarulSi xelmocaruli gogo, maSin momxibvleli, saxelovani ojaxiSvilis erTaderT vaJze gaTxovebas imedovnebda. gizi nacadi, axalgazrda kaci gaxldaT da Tumc qali moswonda, magram grZnobda, rom Sinaganad isic masaviT mtacebluri bunebisa iyo.…
maSin orive saproeqto institutSi muSaobda, oRond gizi, vinac qalaqSi ”kaibiWis” saxeliT sargeblobda, direqtoris moadgile gaxldaT, lika ki rigiTi teqnikosi; mxazvelebis moTxovnilebisamebr specialur wignebSi, anu kartoTekebSi ama Tu im nawilis standartis dadgena evaleboda, da ra Tqma unda, umetes dros WoraobaSi atarebda.…
mere sxva dro wamovida, komunistur reJims TandaTan Caenacvla ”kooperaciuli biznesi”. gizim institutis SenobaSi savaWro firma daafuZna, lika TavisTan gadaiyvana da male, TurqeTSi mivlinebiT wasulma, Tan gaiyolia. iq ki, rogorc mraval filmSia asaxuli, vnebismomcveli kvnesisa Tu musikis fonze erTmaneTsac bunebrivad Seewyvilnen. ”sasiyvarulo turnedan” dabrunebulma qalma saWoraod Sekrebil daqalebs niSnismogebiT ganucxada: ”haida, wavedi biznesSi!”…
male, ”veluri kapitalizmis”, ”velurma mSvenierebam” mSvenivrad auRo alRo; qveynidan liToniTa da danadgarebis gataniT dakavebul duCmanels dauaxlovda.
duCmeneli did siamovnebas naxulobda masTan alersSi; Tavdapirvelad, sxvisTvis ar emeteboda, magram erTxel, Zveli saberZneTis istoriaSi heteras rolis Sesaxeb zogi ram waikiTxa da ”veluri mSvenierebis” biznesis gafarToebisa da moZlierebis mizniT gamoyeneba gadawyvita.
morigi gamowvevebis winaSe aRmoCenili lika ukve sakuTari ”biznesis” moZlierebaze fiqrobda.…duCmanelTan erTad sazRvargareTidan dabrunebuli, gizisTan Sexvedras Tavs aridebda, Taviseburad gadidgulebuls surda, yofil sayvarels Tavad eTxova masTan audencia. magram mere igrZno, aq, isev Zveli mentaliteti aregulirebda yofas da gizis saxelic sxvagvari xibliT Semosiliyo.…
erTmaneTs uSualod Seegebnen, gizim qaTinauri uTxra, magram qali gaexumra:
_ seqsualurad ki gamoviyurebi, magram Sinaganad kopulaciis process veqvemdebarebi, _ da gizis damcinavi mzera rom daiWira, ifiqra, es sityva, alabaT koperaciis asociacias aRZravso da Seecada ganemarta,-anu...…
_ morigi gamowvevebi, anu udablesi organoebis, sokoebis wayalmcenareebis da msgavsi uwyinarebis sqesobrivi procesi,…_siciliT Sawyvetina kacma, _ ra magaT seqsualur SegrZnebebsac gauge gemo? magari seqsgurmani gamxdarxar!…
_ Sen, ra, ici rame am ambisa?! _ SeSfoTda qali.
_ ki, msgavs eqsperimentebze, Cvenc gvsmenia zogi ram, oRond, is miTxari, qalaqgareT, Tanac am mivardnil adgilas, ratom damibare?
_ rom ar mogvisminon, axla xom xeebsac yurebi aqvs gamobmuli. iseTi ram unda giTxra, rom!…- da roca gizim mianiSna, nuRa daayovnebo, Tavisi Canafiqric gaando.
gizis saxidan Rimili ar Sordeboda.
_ SenTan var, dResve mogiwyobT Taflobis Tves, mSvenieri apartamenti maqvs, aqedan aT kilometrSi, garedan Cveulebrivi, aqauri yaidis sasaxlea, magram sardafebi aqvs iseTi, zemoT amosvla ar mogindebaT, mTavaria sanam Cvensas amoviRebT, Sen gauZlo!…-uyoymanod gaupirda mere.…
_ ki magram, arc gikiTxavs, ra, rogor? _gaoceba ver damala ”velurma mSvenierebam”.
_ zogi ram Cvenc viciT, vfiqrobdi, ase uimedod ar mimiviwyebs meTqi, Cven xom, sadac ar unda viyoT, mainc erTi gundi varT!…_ Sescina kacma da Zveleburad Taviseburi siyvaruliT moexvia.
_ oo, gizi, Cems sxeuls, marTlac sxvagvarad axsovxar,…_ SesCurCula qalma.
_ nuRar daayovneb, Cveneburad, ubralod Tu davaanonsebT, sanam Tone cxelia, puric maSin unda Caikras.…
_ maS, gviTvalTvalebdiT, da iq, grotis sagamofeno darbazSi mowyobili kriminaluri Souc Seni mowyobilia!
_ amaze ar gvinda, rogorc vTqviT amoRebulis oci procenti Sen mogiva, ormoci xarjebSi wava da...…
_ ara, Cemsken ocdaaTi unda wamovides, im giJma SesaZloa, ise mimasikvdilos, rom...…
_ nu, geSinia, gavTiSavT!
_ arc ise martivadaa saqme, Cveulebrivi narkozi magaze ar moqmedebs, specialuri ”SokTiSis” egzempliari ki mxolod duCmanels gaCnia,  romc SevZlo da moviparo, umal SeamCnevs da Cemze ieWvebs, riski didia. Cvingi ar unda daziandes, seqsaRgznebidan gamofxizlebuls, iseTi ganwyoba unda SeunarCundes, rom Cven Cveni nebiT gamovipareT da ganvmartovdiT, ase rom ocdaaTi Cemsken!..
_ kargi, nuRa vivaWrebT, dro ar iTmens, sanam eg Cvingi laboratoriaSi ar daubrunebiaT da seqsCipi ar CaudgamT, iqamde unda vimoqmedoT. Cvingi, marTlac iSviaTi egzempliaria. aq, mTeli mTavroba, rom gaitaco, prezidentTan erTad, magis meaTedsac ar gadagvixdian. midi da rogorme gamoityue, aqve mosalxeni sasatumroa, Tvisi restorniT.…
_ eg ki,  magram dacvas ra mოვuxerxo, ori manqana dayveba, magis SejavSnuls, erTi win miuZRvis, meore ukan mosdevs. gawvrTnili biWebi arian, saTanado aparaturiT SeiaraRebulebi.…
_ eg vici, magaT bando da misi xalxi mixedavs!…
_ eg bando vinRaa?..
_ naxav, Sen oRond aqeTken gamoityue… asaxvevTan Cemi xalxi dagxvdebaT, aseTive fordiT, oRond nomeri eqneba sxva SSS999.… mere Cven viciT, Sen gind kopulaciis process daeqvemdebare da gind konsonansseqsiT gaerTe...…
da orivem niSnismogebiT gaiRima.
imis SiSiT, rom eqsperimentebis moyvaruli Cvingi,   morigi fizioSesworebebis Casatareblad, marTlac saoperacio magidaze ar aRmoCndeso, qali gizis naCqarevad gamoemSvidoba, da manqanaSi Camjdarma ”jipi” Tamex duCmanelis rezidenciaSi gaaqrola.
bedad, Tamexi qveynis prezidentTan Sesaxvedrad wasuliyo. gabruebul Cvings isev arabunebrivad eZina. likam mis Sesafxizleblad nacadi xerxi gamoiyena, Cvingis pirisaxesTan aromatuli surnelis mfrqvevi ZuZuebiT gaeTamaSa. kaci marTlac male Sefxizlda, qals umal moxvia xeli.
_ aq ara, sayvarelo, Torem Tamexi Semogviswrebs da kvlav gagvTiSavs...…_SesCurCula ”velurma mSvenierebam”.
_ maS, CemTan wavideT, iq veravin SegviSlis xels.
_ ras ambob,  nuTu ver grZnob, rom Seni dacvac mosyiduli hyavs, umjobesia qalaqgareT gavideT, iq erTi ganmartoebuli sastumro meguleba. dacvas, rogorme CamoviSorebT.…_Seaguliana qalma, _ arada, uSenobiT ukve ver vZleb!
_ ase mogewona?!…_ kacurma siamayem iZala, ase saocrad gamamakacebul CvingSi.
_ saocrebaa, fantaziaa…aseTi ram pornografiul serialebSic ar minaxavs. viCqaroT da Taflobis Tve moviwyoT!
_ moviwyoT, moviwyoT! _ TiTqos Sehfica atacebulma.
mere qalis daxmarebiT swrafad Seimosa. male qalaggareT mimaval SejavSnul manqanaSi mjdomi ”eqsperimentators” likas fexebSi Caergo Tavi da vnebianad krusunebda. qali mis damSvidebas cdilobda, TiTebiT gaxurebul Tavs umasaJebda.…
moniSnul asaxvevTan,  ucabedad, zemodan Camomavali veeberTela satvirTo gamoCnda, saWesTan arvin Canda. dacvis biWebiT gamotenilma win mimavalma ”spechameris” mZRolma ifiqra, albaT dagordao da Sejaxeba rom aecilebina, saWe gverdiT Zalumad miabruna, hoda, raRac wamebSi xramSi gadafrinda. satvirTo manqanam ki, TiTqos gonieri arsebaao, ise swrafad auara gverdi damuxruWebul SejavSnuls,  da ukan momaval meore ”spechamers” gza gadauRoba. misma mZRolma saWe ver daimorCila da… avtomobili dazianda, Sig msxdomnic gvarianad dazaraldnen. satvirTo manqanam, romlis saWesTan arc arvin Canda, gza gaagrZela.
likam Sehkivla.
_ Tavs dagvesxnen! swrafad, swrafad zemoT auyevi! _ dauyvira mere mZRols.
damfrTxalma kacma, romelsac Tavisi mgzavrebis dacvis funqciac evaleboda, manqana zemoTken gaaqrola, meore mosaxvevis aRmarTze ki, isedac viwro gzaze, kldidan Camovardnili qvebi eyara. mZRolma daamuxruWa, mixvda, ver mouxvevda, uswormasworo TavdaRmarTze. ukandaxevac ver gabeda da gzis gawmendis mizniT manqanidan marjved gadmovida. dundulze raRac nemsismagvari moxvda da gabruebuli Caikeca.…
samalavidan gamosulma niRbosnebma gabruebuli gzis kidisken gadaaTries, mere iqauroba swrafad gawmindes da SejavSnul manqanaSi Casxdnen.
_ mister Cvingi, rogor grZnobs Tavs? _ mxiarulad ikiTxa erTma maTganma.
_ magisi suli, ai, aq lajebSi myavs gamomwyvdeuli!…_ ixumra Cvingis Semotevebis mogeriebiT garTulma qalma.
da marTlac, aRgznebuli Cvingi ”veluri mSvenierebis” sxeulis surneliT ise iyo mojadoebuli, rom gabrueba namdvilad ar sWirdeboda.…
Semdgom ki, ise rogorc avantiuristul Tu kriminalur filmebSia yvelaferi martivad moxda… da male, mister Cvingi da lika Tanamedrove ”siurprizebiT” gamarTul saZinebelSi erTmaneTs cxoveluri JiniT ynosavdnen.…

”მოფრენილი” ბანდო  

restoran ”dielos” mzareulTuxucesi dito Caputkunebul, marjved moZrav, momxiblav qalbatons gabadruli saxiT gamoegeba. Cveulebisamebr qaTinauri uTxra da iqve mdgom manqanaze mianiSna:
_ ukve CavalageT!…_ da roca mis saxeze plastmasis yuTebsa da tyavis CanTebSiCalagebuli kerZebisa Tu sanovagis gadamowmebis survili amoikiTxa, daamSvida, _ ki, ki, yvelaferi isea, rogorc Tqven mibrZaneT.
qali aRar Seyoymanebula, gamoemSvidoba da mZRols gverdze miujda, icoda, dacva galavanis SesasvlelTan, mainc Taviseburad gadaamowmebda yvelafers, mere ki, ”ukvdavi ioki” yvela kerZsa Tu sasmels gausinjavda gemos.
_ ucnaurebi arian es qarTvelebi, ori adamianisTvis amdeni dasaxelebis kerZsa Tu sasmels vin amzadebs?! _ germanul enaze SesCivla man Tavisive ieris kacs, romelmac manqana gzatkecilze gaiyvana.
_ amas eseni stumarTmoyvareobas eZaxian...…_zantad gaepasuxa igi,-mgoni Cveni winaprebic amaT hgavdnen.
_ romeli winaprebi?! _ warbebi awkipa qalma.
kacma gaCumeba arCia, icoda mis ”kuzens” didad ar siamovnebda winaprebis gaxseneba, qals avstriis mkvidrad miaCda Tavi da mdidari ”azielis” samsaxurSi imitom iyo, misi da misi garemocvis survilebisa da manerebis daxvewaSi mieRo kulturul-misioneruli moRvaweoba.
”uh, am qalisTvis, rom Camaxdevina”,  _ fiqrobda asakmoZalebuli dito, ”uh, ras vakvnesebdi,”. restoran ”dielos” mzareulTuxucess msgavsi zraxvebi gansakuTrebiT veeberTela tafaze, zeTSi daWrili xaxvis moTuSvis dros eufleboda da wamiT am moZalebuli survilisgan ise waxda es veeberTela kaci, rom, sxva veraferi rom ver moifiqra, inatra, ”bandos adgilze mainc viyo, Sevuwvebodi loginSi Cumad da…”, magram uceb SekrTa, ”rom gamoiWiron eg SobelZaRli, Cemze ieWveben namdvilad, arada, amaTac uars, rogor vetyodi?!” imdeni inerviula, xaxvi kinaRam moewva. Tumc, sanerviulo arc araferi hqonda.
juja bando, romelic viTomdac specqsoviliT Sekeril xiliTa da nugbariT savse CanTaSi mokutuliyo, da maTrobela surneliT tkbeboda, ukve, samSvidobos gasuliyo. galavnis SesasvlelTan myofi dacvis ucxour aparaturas sursaT-sanovagis gadamowmebisas saeWvo araferi daufiqsirebia. zRapruli pur-marilis Tvalierebisas, qeifis gunebaze mosul biWebs, arc is mosvliaT azrad, mstovari eZebnaT xiliT savse CanTaSi.
ase rom, male celqi bando, romelic Tavisi aRnagobis gamo aTasgvar mamaZaRlobaSi gaxldaT gaxveuli, duCmanelis apartamentebSi uCinmaCiniviT dacunculebda da mimalul adgilebSi mosasmen Rilakebs amagrebda.
amgvar saqmeSi ise gaxldaT gamojejgili, misi aRmoCena Znelad Tu SeeZlo vinmes; erTi piroba misi suni, buxarTan mwolma, TiTqosda dekoraciis mizniT gamowvrTnilma dogma iynosa, magram bando CanTidan gamoyolili CurCxeliT gaumaspinZlda da isic iseTi madlierebiT aRivso, rom bando droze rom ar gacloda, erTianad alokavda.
is iyo juja imaze Sefiqrianda duCmanelis samflobelo rogorme uCumrad daetovebina, rom uceb frau klaras damtvreuli qarTuli moesma.
_ keti, cotas caviZineb, baToni Tamex gvian dabrundeba, magram autcileblad gamaRviZe!…
qali kibeze Camodioda. bandos nerwyvi moadga. zustad amgvari Caputkunebulebi izidavda. qals Tavis oTaxSi katiseburi simarjviT Sehyva da sawolis qveS uCumrad Sesrialda.
oTaxSi sakmaod Tbiloda,  frau klaram kari saimedod Caketa, mere samosi gaixada, sacvlis amara darCenilma magidis ujridan ucnaurad dagrexili flakoni amoiRo, nestosTan miitana, saxuravs TiTi daaWira, zedized Rrmad SeisunTqa, mere flakoni isev ujraSi Seinaxa da sabnis qveS swrafad SeZvra.
gayursul bandos male qalis vnebiani kvnesa moesma, mere uceb misi xma miwyda da siCumem daisadgura.
bando male gamoZvra sawols qvemodan, sabangadaxdili, mkerdmoReRili qali, TiTqos Rrma Zils moecva. juja moZalebuli vnebisgan Setokda, magram gamocdilebam Tavis qna, jer magidis ujridan dagrexili flakoni gamoiRo, daynosa, raRacas mixvda gaRimebulma qals xan erT nestoSi Seasxura yviTeli siTxe, xan meoreSi.
frau ucnaurad akvnesda da miCumda, etyoba goneba erTianad miebinda. axla ki aiSva bandom da mis moSiSvlebuli ZuZuebi gatacebiT Cakocna, mere qvemoTken gadainacvla da male klaras vnebiani Sepasuxebac miiRo.
bando ucnauri juja gaxldaT. Taviseburi sasiyvarulo niWiT dajildoebuli. inkognitod saintereso samedicino praqtikas misdevda. gamorCeulad rafirinebuli gancdebi hqonda. surda qals iseTive Seeyvarebina, rogoric iyo da im wuTamde, sanam Tavad satrfod Segulebuli ar aRiZvreboda mis mimarT, yovelgvar intimze Tavs ikavebda. magram am qalis danaxvaze ra etaka, ver mimxvdariyo.
hoda, am qalma Zalze miizida, hoda, bandoc ise vnebianad dasrialebda mis sxeulze da im flakoniviT dagrexil, oRond sakmaod msxvil da mozrdil asos imgvarad umarjvebda qalis savnebos Tu saSos, imgvari gancdebis tyveobaSi iyo, rom tkbobis morevSi CaZiruls mogagonebdaT.
Cveuli pornografiuli filmis epizodi, naRdad gacveTili da uRimRamo mogeCvenebodaT am ucnauri wyvilis urTierTseqsltolvasTan.
mere bandoc moiTenTa, oRond sifrTxilis grZnobas ar uRalatia,  Seimosa, adeala sawolis qveS gaifina, zed wamowva da daiZina.
magram gamoZineba ver moaswro,… derefnidan viRac qalis xma miswvda.
_ frau klara, gaiRviZeT, gaiRviZeT frau klara! _ mozomili xmiT iZaxda viRac gogo, _ da mere karze kakunic gaisma, _ gaiRviZeT, gaiRviZeT, batoni Tamexi dabrunda da gibarebT!..
bando mixvda,  bangiTa da alersiT gabruebuli klara, ase advilad ver gaiRviZebda, sawols qvemodan gamoZvra da Tavisi natifi TiTebiT qals erTi-ori iseTi adgili Seusrisa, rom qals TandaTanobiT daubrunda goneba. gogos alersianad Seexmiana, Tumc sawolidan wamodgoma Cveuli simkvircxliT ver moaxerxa. sxeulSi CarCenili netareba TiTqosda sawolidan ar uSvebda. male, sadRac Tamex duCmanelis mSfoTvare xmac gaisma da frau sabolood moego gons. naCqarevad Semosili oTaxidan gavida.
duCmaneli mobilur telefonze viRacas daZabuli elaparakeboda. klaras gaocebiT Sexeda da qali mixvda, rom xalaTi SiSvel sxeulze Caecva da Tamexs SiSvel ZuZuebs, gamomwvevad uRerebda. daircxvina, mobodiSeba daiwyo da Tavis mowesrigeba scada.
_ ra dagemarTa?! _ gaioca kacma da CaZiebiT kiTxa, _ mapatieT, mister Cvingi SenTan xom araa?
_ ara baTono, liqluTTan erTad, rom gavida, imis mere ar minaxavs.…
_ rao, sad mivdivarTo?!
_ liqluqis celkoba xo iciT, icinoda, unda ganvmaTovdeTo.
_ ox, es bozandara, veRar moiTmina Tamexma, _ albaT gataceba gaiTamaSa, dacva daawioka, mobilurebic gaTiSuli aqvs,…_ TiTqos xavss CaeWidao Tamexi, _ da mere uceb Sefxizlda,-ara, aseTi Casafreba da...…_ wamiT Seyoymanda, mere telefonSi CasZaxa, -Tu rame SegiZliaT, gainZeriT!
_ xom iciT liqluqis celqoba,…-Taviseburad daamSvida frau klaram da mxiaruli ganwyobis dafarvis mizniT saqmiani ieriT hkiTxa, _ gavaSlevino vaxSami?
Tamexma agdebiT Sexeda da mianiSna, jer Sens Cacmulobas mixedeo.
_ diax, diax,…_ miuxvda qali, _ bodiSi, vCqarobdi da male ginaquleT.…_ da Tavis oTaxisken wavida.
mere isic gaaxsenda, rom Tavisi oTaxis kari Ria datova. vinme ar SeZvres Sigo, SiSneulad gaifiqra, radgan iq samalavSi gadanaxuli Zvirfaseuloba eguleboda.
bandom advilad Seicno misi fexis xma, magram oTaxidan gaparva ar ufiqria, is iyo gizis mobiluriT mesiji gaugzavna da Taviseburad sTxova mivlineba gamigrZeleo, razedac iumonarevi Tanxmoba miiRo.…
fraum oTaxSi dabrunebisTanave Caketa kari, mere sawolTan mivida, sabansa da zewars ynosva dauwyo… aRgznebuli veRar Cerdeboda. xalaTi gaiZro, loginze SiSveli gawva da leibs Caekona.…
”Sevuyvardi!”, amayad gaifiqra tansacmlis karadis odnav SeRebuli karidan moWitine bandom. ”mofrenilis” rolSi Sesuls, saxe Tavisi ganuyreli, mravalferovani ”fanqriT”, viTarebisda mixedviT, viTomdac ucxoplanetelis ieris msgavsad moexata.
gulma ar mouTmina, ganjinidan gamoZvra, SiSvel qals alersianad Seacocda da... …
klaram sasiamovnod daikrusuna, ufro Zalumad Caekra sawols, mere bandos uCveulo alersiT aRgznebuli muxlebze wamoiwia, Tavi moabruna da roca mis ukanals mikruli qondriskaci SeamCnia… eqstazSi Sesulma, ifiqra albaT momelandao, gaiRima.…
_ afuCu-mafuCu,…_ alersianad uCurCula bandom,  _ xeli wamoswia da mianiSna, mofrenili varo.
qali SekrTa, magram mis sxeulSi daZruli sitkbo ar eTmoboda. bandom gauxanZliva netareba da kvlav uCurCula:
_ afuCu-mafuCu,… plenet ikupu, sozvezdie pliocenu!…_ spontanurad ganumarta man da imgvari siamis momgvreli seqsileTi Cautara, rom uceb frau klara Tavisi winaprebis miviwyebul enaze alaparakebas Seecada. misi sityvebi Zalze esadageboda bandos luRluRs. fiqrSi ”mfrinavi TefSi” utrialebda da TandaTan rwmundeboda, rom es qondriskacuna marTlac mofrenili iyo.
ormocdaxuTi santimetrisa da eqvsi milimetris simaRlis bando marTlac mofrenilsa hgavda. xuWuWa Savi Tma da patara lamazi biWis saxe hqonda, beWebi sakmaod farTe da mkvrivi. sxeulis msxvili da ucnaurad dagrexili nawili ki masTan dawyvilebuli qalebis SegrZnebaSi, marTlac gamorCeul ”falosad” aqcevda xolme. hoda, frau klaramac uceb Seiyvara. ase egona, mTeli cxovreba am mofrenilis gamoCenas eloda.

იდუმალი კადრები

naalafar Cipze saidumlo kadrebi marTlac aRmoCnda. ulumbo garinduli misCereboda aqa-iq, TiTqosda sasaflaos siRrmidan amomaval vercxlisfer svetebs. ra Tqma unda, sxvebiviT masac smenoda, rom Ziebisa Tu gamdidrebis JiniT Sepyrobili adamianebi, garkveuli aparaturis meSveobiT miwisa Tu wylis siRrmeSi CarCenil ganZs daeZebdnen, magram fotoaparat ”qenoniT” dafiqsirebuli kadrebi, ra saidumlos amsaxveli iyo, ase advilad ver mixvdeboda kaci. albaT, Tavad gua grotelic ar iyo azrze. SesaZloa, am ucnauri movlenis amsaxveli gamofena da Tavis mowoneba hqonda gadawyvetili. magram, ulumbos gumani raRac sxvas karnaxobda; moeCvena, bebiamisis pluxerias sulma bevrad meti icoda am saidumlos Sesaxeb da Sesaferis dros eloda ulumbosTvis rom gaemxila.…
Soriaxlo telefonis zari gaisma. ulumbos ewada, sabedasTvis eTqva, yurmili aiReo, magram gaaxsenda, igi saxlis mosanaxuleblad iyo wasuli. Sefiqrianebuli wamodga, yurmili aiRo. viRac qali rekavda. romeliRac vaxSamze misasvleli kabis SekveTa surda. ulumbom moubodiSa, droebiT SekveTebis miReba Sewyvetili maqvso… mere sabedas telefonis nomeri akrifa:
_ ukve momenatre!…_ uTxra siyvaruliT, rogorc ki misi xma gaigo.…
_ mec!…_ mxiarulad gaepasuxa igi, _ cotas aqaurobas mivalageb, erT bumbula saxls kidev gavuSveb da...…
_ uCemod?!…
_ xom gepatiJebodi?!
_ maSin erTi ram ar masvenebda, axla ki siaxlea,…-da uceb gadawyvita,-gamoval, lifti xom muSaobs? movaxerxeb, Sen mand damxvdi!…-Zalze undoda sasaflaoze gasvla, magram sagangebod ikavebda Tavs, surda, jer sabedasTan erTad gaeenalizebina nanaxi.…
sabedas ki, bavSviviviT gaexarda, megobarma rom moikiTxa. aivanze gasvla daapira, magarm am dros zaris xma gaisma, neta vin unda iyoso, gaifiqra, erTi piroba SekrTa kidec. pistoleti SemosasvlelTan Camokidul qurTukis jibeSi Cado da kari Tamamad gamoaRo.
zRurbls iqiT, tanmorCili, koxta biWi idga, momxibvleli, metyveli Tvalebi hqonda. gaSlil xelisgulze bumbulis saxli edo.
_ erTi Tvis win Cems aivanze dafrinda,…_adre mindoda damebrunebina, magram Sin ar iyaviT,…_ uTxra man maspinZels da sTxova, _ SeiZleba Semovide?…_. saiamovno xma hqonda, moalerse.
_ mobrZandiT...…_ miipatiJa maspinZelma da ratomRac gawiTlda, _ ki, magram TqvenTan ratom dafrinda?! _ gulubryvilod ikiTxa.
_ me vTxove,…_ gaiRima biWma da bumbula saxli magidaze frTxilad dado,  _ mopirdapire korpusSi deidaCemi cxovrobs, martoxelaa da xSirad movdivar mis mosanaxuleblad,…_ da igi imgvari ndomiT Seacqerda qals, rom igi SekrTa.
_ dabrZandiT! _ Tqva sakuTar SegrZnebaze gaocebulma.
biWma Tavi daukra da savarZelSi dinjad Cajda.
_ xSirad giTvalTvalebdiT,  bumbula saxlebs rom uSvebdiT, ramdenjerme fotoaparatiT suraTic gadagiReT.…
_ ratom?! _ dabneuli qali gaRimebas cdilobda.
_ SemiyvardiT!…_ alalad miugo biWma, TiTqos arc aRelvebula, magram mis gamoxedvaSi imgvari wadili Rvioda, sabeda SeSinda, igrZno Tavadac izidavda es biWi.…
”ToTxmeti, SeiZleba TxuTmeti wlisa iyos…”, _ gaifiqra da umal Seecada, xiblidan gamorkveuliyo.
_ ara, sacaa Tvramets Sevasruleb!…_ TiTqosda daamSvida biWma.
_ mere ra, CemTan SedarebiT sul mTlad bavSvi xarT,…_ gaibrZola qalma. uneblieT raibuli gaaxsenda.…
_ es garegnulad, ise ki...…_ biWi wamodga da nazad moexvia.
sabedas sxeulSi maTrobela siTbo CaeRvara da TiTqos sakuTari arsebis Signidan gaocebuli SeaCerda sakuTar Tavs. ”me xom...”, moindoma gaexsenebina, rom mas raRac oriode kviris ukan sakvercxeebi amoaWres, magram imgvari vneba daeufla, sakuTar Tavs aRar ekuTvnoda. ymawvili qalis alersSi daxelovnebul mamriviT iqceoda. moeCvena, ukve Tavad exmareboda vaJs samosis gaxdaSi. maTrobela sizmarSi egona Tavi.
vaJis alersiT damtkbari, xmas ar iRebda, arc tanze Cacmas Cqarobda. kmayofili iyo, rom Tavisi ”umankoeba” tvirTad aRar daawveboda. da roca biWma, romelsac saca iyo Tvrameti weli Seusruldeboda, isev xarbad daiwyo misi sxeulis kocna, uneblieT qaluri siamaye igrZno.…
_ asaks ara aqvs mniSvneloba, Zalian, Zalian mindixar, dagicav kidec, da imden fuls viSovi, rom marTlac zRaprulad gacxovro!…-SesCurCula biWma.
sabedas aRar rcxvenoda, igi pluxerias sulis mimarT madlierebis grZnobiT iyo moculi. da bednieri iyo.
mere zaris xma gaisma. iqve ulumbos xmac:
_ ar SeSinde, me var!..
ymawvili SekrTa.
_ Cemi daqalia,…_ daamSvida sabedam da siyvaruliT kiTxa,-daimalebi?
_ ratom?! _ iukadrisa biWma.
_ maS Caicvi... _ Tavadac Seimosa, alublisfrad Seferadebul divans baliSebi miayara, karTan mdgom ulumbos Seexmiana. mere abazanaSi Sevida da naCqarevad moiwesriga Tavi. karis gasaRebad wavida.
ulumbos xelebSi torti da Sampanuris boTli eWira.
_ Zlivs gamovedi, mTavrobis sasaxlesTan iseTi ambavia, rom male albaT mitingebis seriali daiwyeba...…_ TiTqosda miaxara mosulma.
sabedam daqals yuTSi Cadebuli torti gamoarTva, loyaze eambora da SesCurCula,-aq iseTi ambavi moxda.…
ulumbos maxvilma mzeram karisken mocqirali biWi SemaCnia.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Отправить комментарий