пятница, 9 сентября 2011 г.

ბუმბულის სახლი /რომანი/ ჯანრი გოგეშვილი | AT HOME FROM FEATHERING /Novel/ Janri Gogeshvili
bumbulis saxli
janri gogeSvili

საბედისწერო შენაძენი  

momxibvlelma qaliSvilma bumbulis bolo saxlic gayida. ver hguobda, naloliaveb nakeTobebs rom Seelia da Tavisebur suvenirebad gaasaRa. magram ra eqna, TiTqmis yovel wams Rrnida imis SegrZneba, rom gausaZlis pirobebSi imyofeboda...
navaWri fuli gadaTvala.
_ kidev rodis gamoitanT? _ Caesma viRac qalis xma.
Secbunebulma mxrebi aiCeCa.
_ gamoitaneT, gamoitaneT! Cems SviliSvils bumbulis saTamaSo ki ara, rkinisa ar uZlebs, advilad mouRo bolo da axla axals mTxovs. _ RimiliT auwya.
sabedas sunTqva Seekra, piri ibruna: ”neta romeli iyo?..” gaifiqra gulmoklulma. lamis atirebuliyo. Seecada yuradReba raime yofiTze gadaetana da uneblieT mzera bazris SesasvlelTan dayudebul mxarbeWian, sufTad gaparsul kacs miapyro, romelic xelze gadafenil qalis kaba-kostiums Taviseburi JestikulaciiT sTavazobda.
kacmac umal daiWira misi gamoxedva.
_ zustad Sens tanzea Skerili, ise mogixdeba, ise mogixdeba, ise, rom aucileblad bedsa gwevs.… ubralo ar gegonos, evropeli modelioris naxelavia, erT Cems axlobels saCuqrad gamougzavnes, patara mouvida, xom gagigia milionrebis ambavi.…
sabedam milionrebis Sesaxeb bevri arc araferi icoda, magram mainc orazrovnulad gaiRima.…_ sul ormocdaaTad vyidi, ar ifiqro dolarad, Cvens mSobliur larze gTavazob,…_ucnobi dauzareblad laparakobda.
dabneuli sabeda kaba-kostiums misCereboda. mere,  kacis,  TiTqosda CaJangebul TiTebs Seavlo Tvali. gaifiqra,  gadamyidvels marTlac ar unda hgavdeso.… mtkivneulad SeigrZno, rom paltos SigniT gaxunebuli kaba da Zveli svitri ecva. arada, saca iyo gamoidarebda, maTrobela mze gamoyinul binebSi SeyuJul adamianebs nanatr Svebas mohgvrida. mas ki, is adardebda, rom Tbili amindebis dadgomis mere paltoTi binidan veRar gamovidoda.
kaba-kostiumi guldasmiT SeaTvaliera.
_ Seexe, xeliT Seexe, naxe ra qsovilia, Tu ginda, moizome kidec!…_ kacma kaba-kostiumi xan erTi mxridan miuSvira, xan meoredan. gulmodgined irjeboda...
sabedam TiTebiT frTxilad mosinja tansacmeli. igrZno, rom kargad moergeboda. qsovilic sasiamovno SegrZnebas aRuZravda. Tumc, mainc Seyoymanda. jibeSi sul ormoci lari edo. kaci TiTqos miuxvda…
-xuT lars kidev davukleb Seni xaTriT...…-TanagrZnoba Semoapara xmaSi.
sabedas araferi uTqvams, kaba-kostiumi naCqarevad miizoma da roca darwmunda, marTlac misi tanis zomisa iyo, imis SiSiT, ar gadavifiqroo, jibidan navaWri fuli amoiRo, kacs ”CaJangebul” xelSi SeaCeCa.
-xuTic damikeli,…_ gaupirda da tansacmeli CanTaSi frTxilad Cado.
-bednierebaSi atare!.. _ uSnod gaiRriWa kaci da xalxs Seeria.
”Sesamosi, mfrinavi saxlebis sanacvlod...” fiqrobda Sinisken mimavali qali, neta am qsovilsac SeeZlos frena, Cavicvamdi, daviqnevdi xelebs, manam vifrendi, sanam ugzo-ukvlod dakargul raibuls ar mivagnebdi.”

უცნაური მიწვევა

sabeda profesiiT mxazveli gaxldaT, xatvac exerxeboda, leqsebsac werda, magram misi gamorCeuli gataceba sxvadasxva frinvelTa bumbulisgan pawia, ucnauri saxlebis keTeba iyo.
maRali Senobis saxuravis qveS mdebare, erT dros megobrad da ”meurved” movlenili mxatvris saxelosno, axla mis sacxovrebels warmoadgenda.… ”Citis bude”, rogorc igi Tavis binas eZaxda, omSi ugzo-ukvlod dakargul raibuls ekuTvnoda.
sabeda Teqvsmetiode wlisa iyo, rom daoblda.… mere da mere mis Tvalwin xSirad gaielvebda im sazareli wamebis kadrebi, roca ezoSi, sasaubrod Sekrebil mis axloblebs, pirdapir Tavze daecaT zRvis sanapirodan gamosrolili Wurvi da yvelani erTianad amoxoca. Tavad ki, saxlSi, werilis gamosatanad Sebrunebuli, SemTxveviT gadarCa. werili sabavSvo Jurnalis meSveobiT gacnobili Tbiliseli mxatvris mier iyo gamogzavnili. Semdgom, mSobliuri mxaridan ltolvili, im mxatvris meurveobis qveS aRmoCnda.
raibuli aTiode wliT gaxldaT masze ufrosi. SigadaSig literaturul JurnalebTan TanamSromlobda da ama Tu im nawarmoebebs asuraTxatebda. sabedas sabavSvo leqsebis ilustrirebac mas mouwia. gogonas ise moewona misi naxatebi, rom samadlobeli werili miswera. mere sxvagvari interesi gauCndaT erTmaneTis mimarT da rom ara is omi, albaT iqorwinebdnen kidec.
magram daoblebuli raibulma gulalad Seifara, Taviseburi meurveoba gauwia, mere ki, teritoriuli mTlianobisTvis mebrZol Tanamemamuleebs SeuerTda.… oriode werilis gamogzavna moaswro da,  oriode TanamebrZolTan dazveraze wasuli, ukan aRar dabrunebula… qali TavgamodebiT eZebda, fuli daagrova da kompiuteri SeiZina, moaxerxa da internetSi CaerTo, magram verc mis kvals da verc mis Sesaxeb ambavis momtans ver miagno.…
bolos, Taviseburma misticizma Seipyro; zogjer, roca Sesaferi niavi daiqrolebda, bumbulisgan nakeTeb sxvagvarad Segulebul pawia saxls aivnidan aafrenda; maSinac ki, roca niavis qrolva TiTqos ar igrZnoboda, sabedas grZneul xels mowyvetili bumbulis nakeToba, mainc aedevneboda haeris uxilav nakads da frena-freniT cis gumbaTs gahyveboda. lamis gasafrenad moziduli, Wogritmomarjvebuli qali locvismieri sunTqviT miacilebda. sjeroda, ucxo mxares gadaxvewili bumbulis saxli ”mistiuri gumaniT” SearCevda momxiblav samosaxlos, iqve daeSveboda da binadrad Segulebuli raibulis molodinSi, Cveuli TvalisTvis uCinari xdeboda.…
euli, drodadro bumbulis saxlebs, rogorc cocxal arsebebs, ise esaubreboda. Tavis xvaSiads umxelda da ocnebaSi zogjer imasac axerxebda, romelime maTganis diasaxlisad egrZno Tavi.…SenaZeniT gaxalisebuli, axlac amgvari fiqriT erToboda; saguldagulod Semonaxul bumbulis saxlSi gadiasaxlisebuls, TiTqos gverdiT myofma raibulma siyvaruliT SesCurCula: ”eg areuloba rom ara,   cad afrenili bumbulis saxlebis marSutebs davadgendiT da viTarc zRaparSi, ise vimogzaurebdiT...”
mere sarkesTan Seyovnda da kmayofilebiT CaiCurCula:
-marTlac Cems tanzea Sekerili, amaSi mainc gamiRima fortunam, axali cxovreba unda daviwyo, ufro aqtiuri unda gavxde da gavxalisde...…_ gadwyvita uneblieT da uceb wlobiT Semonaxuli, Taroze Semodebuli, raibulis nanadirevi xoxobis bumbulebidan gakeTebul saxls gauStera mzera.
mamali xoxobis bumbulidan damzadebuli nakeToba, Camavali mzis sxivebSi monavarde, qaris momlodine ucnaur xomalds hgavda. uceb, TarosTan gabedulad mivida, ”saxli-xomaldi” xelSi aiRo, haerovnad eambora, mere aivanze gavida, imis imediT, iqneb misi meSveobiT beds vewioo. nakeToba maTrobela surnelis niavs daumgzavra. Wogritis gamosatanad aRarc Sebrunebula, ocnebas miendo da gairinda. TiTebi kostiumis gareTa jibeSi Caacura. moulodnelad savizito baraTis magvari Txeli muyao amoiRo.
”gepatiJebiT biznes-klubSi. Sexvedris dro 29, dro 18 s. ar daizaroT, iyaviT Tamami, ambiciuri da warmatebac ar daayovnebs!”, _ewera zed nabeWdi asoebiT.
”albaT, romelime axal satelevizio Souze mosawvevi vizitkaa”, _ gulubryvilod gaifiqra man. umal gaaxsenda, rom is dRe zustad ocdacxra ricxviT TariRdeboda. eqvss saaTs ocdaxuTi wuTi aklda. arc Seyoymanebula, garegnoba naCqarevad moikoxtava, xelSi saTuTad gadanaxuli raibulis naCuqari tyavis CanTa daiWira. binidan axali saintereso cxovrebis dawyebis surviliT mosili gavida.
kvlav moeCvena, mopirdapire saxlis fanjridan viRac Jinianad uTvalTvalebda. gonebaSi, ratomRac internetSi masTan saarSiyod “moziduli” ucnobi gaaxsenda da avtobusis gaCerebisken gauCqara.
”biznes-klubis” adgilsamyofels advilad miakvlia.  gaubedavad SeaTvaliera TvalSisacemad Cacmuli wyvilebi da kafe-barSi Sesvla daapira. magram am dros, mis axlos Sokoladisferi manqana gaCerda, romlis saWesTan eqstravaganturad Cacmuli, wamierad damatyvevebeli silamazis, momnusxveli axalgazrda qali ijda. Semparavi RimiliT garSemo myofT, TiTqosda orazrovnulad mianiSnebda, rom maTTan SedarebiT, raRac idumali upiratesoba hqonda. sabedac avtomobilSi imave RimiliT miipatiJa. SemkrTali sabeda ar Seyovnebula. cdilobda Tamamad moqceuliyo, raTa Tavidanve sasurveli reputacia moepovebina.
_ mgoni, cotaTi daigviane, magram ar gsayvedurob, rac ar unda iyos, bedis rCeuli xar. marTlac mSvenivrad gamoiyurebi. es saprizo kaba-kostiumi rom ara, gamiWirdeboda Seni cnoba, Sen rom SemogvierTdi, gvariani dabanguli gaxldiT da kargad verc ki SegaTvaliere.…
-bodiSi, magram ver vxvdebi, ras ambobT?!-gaocebuli SeaCerda sabeda.
-maS, arc Sen gaxsovar, miT ukeTesi, mTavari isaa, rom swori arCevani gaakeTeT! fuli Cveni epoqis kerpia! -gamomwvevad waikekluca man.
sabeda ar CaZiebia,  ki magram Tqven vin xarTo... Tumc, darwmunebuli gaxldaT, am qals adre ar Sexvedroda. cdilobda, ”savaraudo SousTvis” Tamami yofiliyo da mRelvareba ar damCneoda. ucnobi ki, manqanas Tamamad miaqrolebda.
_ amgvari Sansi mxolod rCeulebs eZlevaT, Cveni konsonansi, me ase veZaxi Cveni sablataos komerciul gaerTianebas, gamomwvev yuradRebas uTmobs donoris garegnul momxibvlelobas.Tavdapirvelad, mec ase daviwye, dedobis xibli arc arasodes matyvevebda,… _ Taviseburi eqstaziT warmoTqva man, TiTi brWyviala Rilaks dahkra da uceb, TiTqos misive garegnobis Sesaferi, gamomwvevi musika ”agrialda”.…
_ bodiSi, Tqvens TanamSromlebs gaTxoveba ekrZalebaT?! _ siTamame waerTva Secbunebul qaliSvils.
_ ki, batono, gaTxovdiT, Tugind sayvarelic gaiCineT, datkbiT TavisuflebiT, problemac mogexsnebaT, menstruacia aRar SegawuxebT da monatrebulsac aRar gaawbilebT,…_ ironiulad Caicina.
_ ver gavige, ras ambobT, ras kadrulobT, ra laparakia?! _ darcxvenil da dabneul qaliSvils ena daeba.
_ mizanSewonili,…_ akiskisda igi, _ roca kvercxujreds amogkveTen,  Tviurs gamoemSvidobe, magram SegeZleba imiT iamayo, rom konsonansis genetikur laboratoriaSi Seni sakvercxeebi deda futkris funqcias SeiZens, momwifebul kvercxujredebs ki didi Semosavlis motana SeeZlebaT. iqidan erTi procentic, rom gergos!..…_ Tanamgzavris ”dasageslad” aRgznebulma, wamiT raRac ucnaurad Seiwivla…
_ Tqven giJi xarT, gaaCereT manqana!-sabedam axlaRa SeamCnia avtomobili qalaqis ganapiras ferdobze amaval gzas miuyveboda.
_ isterikebi ar iyos, garigeba Sedga, laboratoria Sens sakvercxeebs elodeba, iqneb genetikuri bankis rCeulic ki gaxdes!…- orazrovnulad Seuyvira man da xeli ise marjved da macdurad dahkra yelTan,  rom imave wams goneba daakargvina.

საეჭვო ”კოლექციონერი”

nanatri “GREEN CARD”-is maZiebeli pampula avtosaxelosnos magvar fardulTan mdebare jixurSi kompiuteris ekranTan erToboda. momavali klientis gamoCenamde ”skaipSi” viRac qalTan laybobiT aqavebul xuSturs ifxanda. SigadaSig, Signeulobidan vnebiani krusunis msgavs xmebs gamoscemda… da verc SeamCnia, Tu rogor miuaxlovda quCis ganapiras momavali qali, mxarze gadakidebul CanTaSi orazrovnulad rom Caecurebina xeli. fardulSi, rom vervin dainaxa, jixurisken gaemarTa da uSnod aRtyinebul pampulas uCumrad miadga. oriod wuTs frTxilad Sescqeroda, mere ki TavisTvis Cailaparaka:
_ uyure am arakacs!…
pampulam raRac igrZno, sanaxevrod Semotrialda da mosuls Taviseburad gaupirda:
_ ori wuTi madrove da mogxedav...…
_ dro ar iTmens! _ mkvaxed uTxra qalma, _ Semoabrune eg gazinTuli TeZo!
Sefxizlebulma pampulam skami moabruna da qals almacerad Sexeda, magram uceb TiTqos gons moego:
_ Seen?! ra iyo, tanze mSvenivrad gadgas, iseTi moxdenili xaar!
_ erTxel kidev, imitomac Cavicvi, rom advilad gecne, _ civad miugo qalma, _ tyuilad, rom ar movcde, winaswar gafrTxileb, morigi legenda ar minda, eg tansacmeli vropidan gamogzavnili ki ara, sadRac aqaa Sekerili, vis ekuTvnoda da Sens xelSi saidan moxvda?..
_ lamazo!…_ gaiRrija wamomdgari kaci da CaJangebuli xeli SeaTamaSa, _ me vifiqre madlobis saTqmelad movida meTqi,…_ da xmis kilos damcinavad mouqcia, Cagicvams, galamazebulxar, gitarebia da axla?!
_ me ar meTamaSeba, _ sabedam CanTidan pistoleti amoiRo da marjved daumizna, _ Cqara amoSaqre, Torem dasakargi araferi maqvs!…
_ ram gadagria, qalo, mere ra moxda, ho, ra vici, iqneb aqaa Sekerili,…_ amoixriala man da aSkarad daetyo, rom gvarianad SeSinda, _ erT SensaviT lamaz qals saburavi gamovucvale...…
_ manqanis marka da nomeri? _ qali ise iyo, moziduli, rom advilad SesamCnevi iyo cotaodeni mizezi da am qveyanas berbiWad SemorCenil pampulas tyvias daaxlida.
_ Sokoladisferi audi, nomerze arc Semixedia, mgoni kaifSi iyo, ucnaurad laparakobda, mere lurj parkSi Cadebuli es kaba-kostiumi momigdo, erT saRamoze latariaSi movige, Seni iyos, vinme karg gogos aCuqe da gaumarTlebso...me arc davfiqrebulvar, fuli mWirdeboda da bazrisken gamovqandi, aq iSviaTad Tu Semoivlis vinme, magram ra vqna, mamaCemis danatovar orsarTuliani saxlidan marto es farduli damrCa da aqaurobas ver veSvebi.…- da SiSnaWams saRerReli sxvanairad aeSala, _ ar minda me, es sablatao qarTveloba, arc aq vapireb darCenas, ager grinqards velodebi, waval da...
_ eg ar mainteresebs, am kostiumis jibeSi, rom vizitka ido, imis ra ici?..-sabedam pistoleti CanTaSi Caacura da iqidan gamomwvevad miuSvira.
_ ra vizitka, jibeebi arc gamisinjavs, xom giTxari, fuli mWirdeboda da pirdapir bazarSi gamoveqane… ra, moxda rame?!
sabedas imis gaxseneba zaravda, rac Tavs gadaxda.…
_ eg Seni saqme ar aris, visi Sekerilia, is mainc Tu ici?
_ me ra vici, ise magari mkeravi unda iyos, ise gixdeba, rom...
_ hoda, vinaa eg magari mkeravi?
pampula daibna, mere uceb Tavi moiwona.
_ Cems biWobaSi Salo iyo, mTeli qalaqi magasTan dadioda, saqme veRar audioda, axla meorad tansacmls yidis, ambobs, qveyana gamodeliorda, guSindelma Rlapebma iseTi ateliebi daxsnes, Cacmuli Sexval da gareT naxevradtitveli gamoxvalo. aRar SeuZlia da imijs inarCunebs.… _ xumroba scada kacma.…
_ eg, Rlapebis Sekerili ar Cans!…- Cailaparaka sabedam, _ deidamisis naxelavi kabebi gaaxsenda da uceb sasikeTo iWvi gaukrTa, _ Salos misamarTi miTxari,…_ da pistoletiani CanTa win wamoswia.
_ ar gagivardes Tu qali xar, grin qards velodebi.… beberi Salos mignebas ra unda, ager, xidTan vaWrobs, visac ar unda kiTxo, migaswavlis.…
_ kargi, Tu rame damimale, ar SegrCeba!…- sabedam gamafrTxilebeli mzera Seavlo, quCaSi mswrafl gavida da Soriaxlo mdgom taqsisken gaswia.
ukve erTi kvira iyo gasuli im avismomaswavebeli dRidan. gons rom movida. saxlTan axlos mdebare patara skverSi ijda. iseTi SegrZneba hqonda, TiTqos aq Sesasveneblad Semosuls CasTvlima da maleve gaeRviZa. unebleT kostiumis jibeSi Caiyo xeli da Sig patara, asdolarianebiT gamotenili konverti aRmoaCina. Seamcivna da sxeulSi sicariele igrZno. SiSiT Caatara mzera mkerds qvemoT, mere swrafad wamodga, binisken wavida. imedwarTmeuli xavss eWideboda, iqneb yovelive sizmrad vixileo, magram Sin misulma, roca moSiSvlebuli sxeuls sarkeSi Tvali Seavlo da naWrilobevi ixila, iqve Caikeca.…
mere iyo mtanjveli sasowarkveTa, eqimTan misvla arc ufiqria,  Sin gamoiketa da telefonis zarebs ar pasuxobda, arc stumrad mosul daqalebisTvis gauRia kari, bolos muclis areSi saSinelma tkivilma wamouara, erTxans mdumared iTmenda, mere tkivilgamayuCeblebi miiRo,  raibulis danato-vari pistoleti moZebna, Tavi moiwesriga da SurisZiebis grZnobiT aRvsili ”biznes-klubSi”, im qalis mosaZebnad gaemarTa. magram iq amgvari pirovnebis mnaxveli verc veravin ipova da male is TiTebCaJangebuli kaci gaaxsenda. ukve grZnobda, rom Sinaganad, TiTqos sxva vinme qalad qceuliyo; mzad iyo mteri gaenadgurebina.
yofilma saxelovanma mkeravma Salom misi Txovna xalisianad miiRo.
_ policiidan brZandebiT? _ hkiTxa mxiarulad.
_ ara, deteqtivobanas vTamaSobT...…- daaintriga sabedam.
_ eg pluxerias naxelavsa hgavs, magan icoda vitiCkebis ase dayeneba, mis SviliSvils ulumbos, Tavisive saxlTan atelie aqvs gaxsnili, gecodinebaT, ager xidis im boloSi, oc nomerSi cxovrobs... marTlac jadoTvala da jadoxeleba iyo, klients zomebs arc ki uRebda, erTs Sexedavda da naWers, ise marifaTianad gamoWrida, rom primerkazec ar ibarebda...…- mogonebam gaitaca moxuci.
qalma madloba gadauxada, xidis bolosken gauCqara. saxeli ulumbo saeWvod eCvena, Tan sityva ”jado”-s xsenebamac sxvagvarad daafiqra. Cemi ase gawirva,  marTalac naeSmakars hgavso, gauCda iWvi.…
ZvelisZveli aguriT naSeneb orsarTuliani saxlis kedelze mimagrebul abras Soridan mohkra Tvali da CanTaSi iaraRi TiTebiT mosinja. magram ulumbo atelieSi ar daxvda. mkerav qalbatonTagan erT-erTma urCia, xval modiT,  dilidan aq iqnebao. sabedam aucilebeli saqmis gamo misi saswrafod naxvis survili gamoTqva, jer ulumbos mobiluris nomeri gaigo,  mere is,  rom qali vercxlisferi ”jipiT” Soriaxlo mdebare sasaflaosken wasuliyo, bebiamisis saflavis mosanaxuleblad. TiTqos, raRac eniSna, ateliedan swrafad gamovida da taqsi gaaCera. mere mobiluriT qalTan dakavSireba scada, magram telefoni gamorTuli iyo. male, sasaflos misadgomTn mdgar vercxlisfer ”jips” gadaawyda. taqsidan gadmosuli arc dafiqrebula, ise miaSura quCis mxridan sasasflaoze amaval viwro qvis kibes.
saamo,  mziani amindi idga,  ai iseTi,  gazafxulis mekvled, rom Seigulebs Tbil qveynebidan gadmosafrenad Semzadebuli Tavneba mercxali.
sabedam kibis safexurebi naCqarevad aiara, pirjvari gamoisaxa, saflavis qvebi krZalviT SeaTvaliera da iqauroba mimoaTvaliera. garSemo, TiTqos aravin iyo, mere sasaflaos aRmosavleT mxares qalis figura SeniSna da SemarTuli gaqanda misken. naCqareevad miikvlevda gzas jebirebs Sua da roca romeliRac saflavTan garindul qals miuaxlovda, nabiji Seanela. frTxilad miuaxlovda wiTlad mogizgize nekerCxalTan mdebare saflavTan garindul, misken zurgSeqceviT mdgom axalgazrda qals. moeCvena igi idumalebiT iyo moculi da wamiT Seyovnda. is iyo, raRacis Tqma daapira, rom qali Tavad Seexmiana:
_ moxvedi, madloba RmerTs, Senc rom ar apireb damalvas...…_ gegonebodaT samarxis qvis gavliT gaisma misi xma. mere nela Semobrunda da sabedas Tbilad Sexeda.
Sesaxedavad eSxiani garegnobisa gaxldaT. metyveli nazi da amasTanave faruli simkacriT mosili saxe hqonda. lurji Tvalebi, raRaciT lurjad aferadebul surnelovan yvavilebs miugavda. momrgvalebul Tavs qera kululebi umSvenebdnen. daxvewili aRnagoba, faruli simkvircxliT savse ZuZu-mkerdis wyalobiT, ymawviluri sinorCiT Semosvoda.…
SurisZiebis wadiliT Sepyrobili sabeda qals kidev ufro daakvirda.…
_ ho, TiTqos Sens tanze Semikeria,  viRac Zalze mzakvrulad meTamaSeba, es kaba-kostiumi vinme giulim SemikveTa, TiTqmis Seni aRnagobisa iyo, SekveTis wasaRebad ki, viRac kaci movida, giuli saswrafod sazRvargareT gaemgzavrao da...…
_ pampula?! _ wamocda sabedas.
_ SeiZleba, me giulis biZa varo miTxra, Cemi disSvili sazRvargareT saswrafod gafrinda da SekveTis gamotana mTxovao, fuli gadmomca da… raRac eWvma ki gamkra, magram, gamzadebul SekveTas me razed davitovebdi. mere, sizmarSi, saoperacio magidaze gixile da mivxvdi, rom...…_ mis mzeraSi TanagrZnoba igrZnoboda, _ viRac Zalian borotad meTamaSeba. Sen, ukve meeqvse qali xar, vinac Cems atelieSi Sekerili tansacmliT Semosili dazaralda. magram dRemde, Sens garda, CemTan arvin mosula, im eqvsidan ori, am sasaflaoze asvenia da saflavis qvebze is suraTebia gamoxatuli.
sabedas mis ukan mdebare saflavis qvisken gaeqca mzera.
_ ara, es Cemi bebos saflavia, xSirad amovdivar aq da misi sulis gamoxmobas vaxerxeb, Sens SecnobaSic igi damexmara. gTxov momende, geficebi, vipovi im aramzadas da sastikad davsji!…- qalma uceb samxreTiT miixeda, _ ai, isic, es kaci Taviseburi kurieri unda iyos, vfiqrob axaldasaflavebul msxverplis saflavs suraTs gadauRebs. gTxov, momende.modi, CavimuxloT, sasurvelia ar davafrTxoT, mere ki mivyveT!…_ xeli gauwvdina.
_ im dawyevlil konsonansTan da bandit qalTan ra saerTo gaqvT? _ iWvneulad ikiTxa sabedam da SeamCnia, rom wiTlad moelvare nekerCxali Taviseburad momxibvleli da idumali iyo.
_ ar vici,  visze melaparakebi,  magram merwmune, upirvelesad igi Cemi mteria... cxadia, viRacas Cemi cocxlad dasamareba swadia.…_ uCurCula man da TiTqos moubodiSa, _ amaze mere...
mas ki, cis siRrmisken aWrili bumbulis saxli gaukrTa Tvalwin da TanamosaubreSi Tanamozre Seicno, mis nebas dahyva. mere Soriaxlo saflavebs Soris melurad gacunculebul kacisken gaapara mzera.
igi qlesurad mxrebmowuruli, ormociode wlis tanmorCili kaci gaxldaT. magram ociode wlis biWis Sesaferad morTuliyo da gegonebodaT, kacobaSemoleuli biW-buWur iers sakopwiaod inarCunebda. bunCula saxe cbierad uRimoda da zonariT xelis majaze gamobmul fotoaparats Semparavad imarjvebda.
_ ai, naxe, aTiode dRis winaT dasaflavebuli cxedaris saflavis qvas miaCerda, im qvaze Cems atelieSi Sekeril kaba-kostiumiT Semosili qaliSvilia gamosaxuli. _ waiCurCula ulumbom, _ lamazi gogo iyo, maCqarebda, erT saocnebo saRamoze mimipatiJes da minda lamazad gamoviyurebodeo, mere ki avtoavariaSi moxvda da… naxe, zedized ramdenime kadri gadaiRo,  axla ki droa, Sen ar SeSinde, jibidan pistoleti amoiRo, swrafad wamodga da wasasvleld Semzadebuli ucnobisken gaqanda.
saflavis kidesTan muxlebze daCoqili sabeda, Taviseburma, gamankurnebelma simSvidem moicva. wamodgomac ar surda,… nekerCxlis siaxlove saamo surneliT avsebda. mere Sefxizlda, swrafad wamodga da ulumbos iaraRmomarjvebuli mihyva.
ulumbo saflavis qvis fotografirebiT garTul kacs marjved wamoepara, pistoleti kefaze miabjina da niSnis mogebiT uTxra:
_ rogor bedav, es xom kerZo sakuTrebaa!
is ki wuTiT gaSeSda, mere Semobruneba scada.…
_ ra xdeba? dacva xaarT?! Tu asea, fotogamofenisTvis masalebs vagroveb, adre aravis aukrZalia?!…_ gaubedavad amoixriala mere.
_ gua, Se nabiWvaro, visi davalebiT moqmedeb?-qalma pistoletis lula ufro mWidrod miabjina.
_ gagiJdiT! _ gambedaoba moikriba man,-me xom kerZo koleqcioneri var, momavali eqspoziciisaTvis saflavis qvebze gamosaxul momxibvleli adamianebis suraTebs vagroveb, momaSoreT iaraRi da sabuTebs warmogidgenT, cnobili fotokorespodenti gua groti gaxlavarT.…
ulumbom wamiT ukan miixeda da mezobeli saflavis qvis dabal moajirze Semdgari pistoletmomarjvebuli sabeda rom dainaxa, niSnismogebiT gaeRima.
_ me ki davuSveb, magram Cemma mewyvilem SeiZleba gaufrTxileblad gaisrolos!…- marcxena xeliT kacs saflavis qvisken waubiZga, aba Semobrundi da am lamaz qaliSvils Sexede, iqneb raime gecnobos da misi gadaRebac mogindes?…_ miadevna Tan.
saxebunCula da mainc gaquculi ieris kaci Semobrunda,  ulumbos SiSnarevad SeaCe-rda. mere sabedasac Seavlo Tvali. misken momarjvebul iaraRze ufro, TiTqos misma samosma daafrTxo.…
ulumbom raRac ieWva, oriod nabiji gadadga, miswvda da fotoaparati xelidan waglija.
_ ras Cadixar?!. _ SesZaxa damfrTxalma, mere ulumbosken gamoqanda da qenonis markis fotoaparatis dabrunebas Seecada.
sabedas nervebma umtyunes, da misi fexebis mimarTulebiT gaisrola. SiSnaWami “koleqcioneri” gverdze gaxta.
_ mklaavT?! Tqveni! _ SesZaxa da samxreTisken TavganwirviT gaiqca.
_ ar gagveqces! _ aRgznebuli sabeda gamodevnebas apirebda.
_ ar ginda! _ vici vincaa, erTad vmuSaobdiT saagentoSi. ufro sworad eg nabiWvari Cvens saagentosTan TanamSromlobda.…_ daamSvida Tanamzraxvelma, _ danarCen informacias ki qenonis Cipi mogviTxrobs.…
_ policiaSi, rom mivides.…
_ rwmunebuli Cemi klientia, es pistoleti ki megobari polkovnikis samaxsovroa, ase rom, axla is ajobebs CemTan wavideT, davsxdeT da wynarad visaubroT...…- pistoleti Sarvlis jibeSi marjved gadamala da sabedas mianiSna, mSvidad, kidev ar gaisroloo.…
da sacalfexo bilikiT manqanisken wauZRva.
”TiTqmis gulze momeSva…”, gaifiqra sabedam da bebo pluxerias saflavisken madlierebis gamomxatveli mzera gaapara.

ცხარე საწებელი

ulumbos cxare saweblis darad uyvarda cnobiswadilis amRvZreli, viTomdac umanko sulis macTunebeli fiqris gaRviveba. gamorCeul saxelsac imgvari wadiliT imSvenebda da mosaxele didedis idumal warmomavlobasac saferi jadoqalobiT Sestrfoda.
papamiss, amqveynad, Taviseburad amboxad-movlenil kacs katorRisken mimaval gzaze, erTgan, badragTan SeTamamebuli ucnauri gogonas wyalobiT gaqceva moexerxebina, da cimbiris miuval sofelSi TavSesafaric gaeCina; gogonas pluxeria erqva. magram oqtombris revoluciis Semdgom samSoblosken gulgamoweulma ”nakatorRalma” moferebis niSnad ulumbod monaTla. dedamisi ekaterine xom, Tavisi mSobliuri mxaris saxels, sadac, odesRac asureli mama miqael ulumboeli moRvaweobda, mudam siyvaruliT ixsenebda. axal garemosTan gaSinaurebis mosurne pluxeriam Serqmeuli saxeli, ucxo sunelis saxelTan gaaigiava da male, miseuli ganwyobis simbolod, pawia bostanSi cisfrad ayvavilebuli ulumboc xarobda (masac xom cisferi Tvalebi hqonda). Tumc, wamoCitul SviliSvils, am saxelis sxvagvari ganmarteba ufro izidavda da Tu CaekiTxebodnen, amayad ganmartavda: ulumbo xom olimpos anu RmerTTa samyofels niSnavso...
bavSvobidanve garegnobiT da saqcieliT gamorCeuli gaxldaT, ufro metad biWebTan megobrobda. roca gaTxovda, Tayvanismcemlebidan ori maTgani eWvianobis kvalobaze wakinklavdnen da erTmaneTs cxvir-piri daumtvries. Tumc, mis rCeuls, masaviT gamorCeuli garegnobisa da xasiaTis mqone netars orive erTgulebas eficeboda.
daqorwinebulebi, male erTmaneTs megobrulad daSordnen… mZafri Tavgadasavlebis moyvarulma netarma yofili sabWoeTis sazRvrebs, rogorc ki gaaRwia, umal sxvadasxvagvar avantiuraSi CaTreuli aRmoCnda. sxvagvar ambebSi gamoiqeqa Tu gamoiwvrTna da axla idumalebiT mocul ”avtoritetad” iTvleboda; ”kanonieri qur-disa” an ”moagangstero tipis” imijs ar iCemebda, magram kriminalur garCevebSi, xSirad mediatoris ”misia” hqonda mikuTvnebuli.
ulumbosac xiblavda avantiuristuli Tavgadasavlebi, magram Tavisi pawia gogonas mitoveba gauWirda. erT dros, bebosgan Wra-kervaSi daxelovnebuli, saagentos gauqmebis Semdeg, modelebis Cacmis stilma gaitaca. samkervaloc gaxsna da cnobili saxeebis maraqaSi gaeria.
mere misma qaliSvilma mamis ”monatreba” moimizeza; swavlis gasagrZeleblad sazRvargareT gaswia. male,  erTi cnobili univesitetis studenti gaxda da rogorc misi satelefono saubrebidan Canda Tayvanismcemlebi mowyenis saSualebas ar aZlevdnen, xalisianad cxovrobda
ulumbos es SigadaSig, namalevad aRizianebda. magram mitovebulad namdvilad ar grZnobda Tavs. bevri mamakaci Sestrfoda; umetesad namalevad, radgan netaris ridi jer kidev SerCenodaT. iyo wuTebi, roca qali, ocnebaSi Semosaxlebuli mamakacis mialersebaze fiqrobda, magram TavSekavebas iCenda; is erCivna, ase, monatrebad qceuli siyvarulis simbolur qvrivad egrZno Tavi,  Tan isic arTobda, asakovani mezoblebi didedis ali-kvals rom eZaxdnen. pluxeria xom, gardacvlili meuRlis xatebas mTeli ocdaaTi wlis manZilze, ise esiyvaruleboda, garSemomyofTagan zogi uneblieT eWvobda, is kaci, isev gadasaxlebidanaa gamoqceuli, imaleba da Tavis cols malulad xvdebao...

Tavis binaSi sabedasTan erTad ganmartoebul ulumbos didedis sulTan Sexmianebis survili moeZala. mere isev kompiuteris ekrans miaCerda, sadac sasaflaoze ”monadirebul” fotoaparat ”qenonis” Cipidan gadmotvirTuli suraTebis kadrebi iyo gamosaxuli da nanaxisa da gancdilis gaanalizebis mosurnem mSvidad wamoiwyo:

გაგრძელება > ბუმბულის სახლი /რომანი/ ჯანრი გოგეშვილი | AT HOME ...

*

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Отправить комментарий